Εκτύπωση
Εμφανίσεις: 1161

Αγαπητοί μου αδελφοί

Η αγία μας Εκκλησία, από περάτων έως περάτων της οικουμένης, εορτάζει και πανυγηρίζει σήμερα «εν ιματισμώ διαχρύσω περιβεβλημένη, πεποικιλμένη», την μνήμη των 318 Θεοφόρων Πατέρων της συνελθούσης στη Νίκαια της Βιθυνίας της  Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, το 325 μ.Χ.

Ο Μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού ήλθε επί της γης, «μορφή δούλου λαβών» και έγινε ο Θεός άνθρωπος, έγινε Θεάνθρωπος, διά να σώσει τον πλανηθέντα από την  αμαρτία άνθρωπο και να επαναφέρει τον άνθρωπο στην αρχαία μακαριότητα, στην αιώνιο ζωή και βασιλεία των ουρανών.

Η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, πολλές φορές βρέθηκε εν μέσω φοβερών κυμάτων «εκλυδωνίζετο, αλλʼ ου κατεποντίζετο» κατά τον Ιερό Χρυσόστομο. Και αυτή την φορά, με την χάρη του Παναγίου Πνεύματος, το Οποίο συνέχει και συγκροτεί τον θεσμό της Εκκλησίας, νίκησε νίκη ένδοξο κατά του Αρείου και των ομοφρόνων του.

Η Εκκλησία είναι ακατάλυτος και αλάθητος, διότι κινείται και κατευθύνεται «εις  πάσαν την αλήθειαν» από το Άγιο Πνεύμα και τον Ιδρυτή Της, το Εσφαγμένον  Αρνίον της Αποκαλύψεως. Χωρίς την διδασκαλία αυτή είναι αδύνατη για τον άνθρωπο η σωτηρία, η απόκτηση της αιωνίου ζωής.

Η εν Χριστώ ζωή είναι η βαθυτέρα γνώση του απειροτελείου Θεού, και αυτή η γνώση  δεν είναι μια θεωρητική πληροφορία του ανθρωπίνου νουν, δεν είναι απλώς ένας γνωσιολογικός πλούτος, μία ψυχρή ενέργεια της διάνοιας κάθε ανθρώπου, αλλά είναι συμμετοχή στην γνώση και την αλήθεια του Θεού.

Η αιώνιος ζωή και βασιλεία δεν είναι απλή παράταση της ζωής, δεν είναι άνευ τέλους ύπαρξη, του κατʼ εικόνα Θεού ανθρώπου, είναι η συμμετοχή του ανθρώπου στην δόξα και την ζωή του Θεού. Αυτή την αλήθεια δίδαξε ο Μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού και φανέρωσε τοις ανθρώποις, βεβαίως όσο μπορεί να εννοήσει και να  συλλάβει ο πεπερασμένος νους του κατʼ εικόνα Θεού ανθρώπου.

Ο Πρώτος μετά τον Ένα, ο Απόστολος των Εθνών Παύλος, στην προς Ρωμαίους επιστολή του (Κ8, στιχ. 17), φωτιζόμενος από την χάρη του Παναγίου Πνεύματος, λέγει ότι εφʼ όσον είμεθα τέκνα Θεού, θα είμεθα και κληρονόμοι «κληρονόμοι μεν Θεού, κληρονόμοι δε Χριστού».

Αυτή η πίστη στην αιώνιο ζωή και μακαριότητα, ενίσχυσε εν Αγίω Πνεύματι τους   Θεοκήρυκας Αποστόλους, τους Μάρτυρες και Θεοφόρους Πατέρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι, εν «ενί στόματι και μία καρδία» δοξολόγησαν και ύμνησαν την δόξα και το μεγαλείο της Μίας, Αγίας και Αδιαιρέτου Τριάδος, τον Πατέρα τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, Τριάδα ομοούσιο και αχώριστο.

Οι Άγιοι και Θεοφόροι Πατέρες, των οποίων την μνήμη σήμερα εορτάζει  η  Εκκλησία μας, η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική, από περάτων έως περάτων της οικουμένης, στην ξακουστή πόλη των Νικααίων, κατά την πρώτη Αγία και   Οικουμενική Σύνοδο, με την διδασκαλία τους , «εν ενί στόματι και μία καρδία», κατέρριψαν την άθεο διδασκαλία του Αρείου και των ομοφρόνων του και συνέταξαν τα επτά πρώτα άρθρα του Συμβόλου της αληθούς πίστεως και ομολογίας.

Η πίστη στην αιώνιο ζωή και μακαριότητα παραμυθεί και ενισχύει τους πιστούς στις θλίψεις τους και στα βάσανα της πολυμόχθου και πρόσκαιρης αυτής ζωής. Η πίστη στην αιώνιο ζωή και μακαριότητα παρακινεί τους αληθινούς χριστιανούς να εργαστούν με αυτοθυσία και αγάπη υπέρ των αδελφών τους και να βοηθούν τους πάσχοντες, τους ασθενείς, τους φτωχούς, κάνοντας την Ορθοδοξία  Ορθοπραξία.

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Δεν κληθήκαμε από τον ίδιο τον Χριστό, ο Οποίος ευδόκησα να γεννηθούμε και να ζούμε ο καθένας στην εποχή του σʼ αυτό τον κόσμο τον πρόσκαιρο και μάταιο, να ζούμε αιώνια, εδώ είμαστε «ξένοι και παρεπίδημοι», σήμερα ή αύριο φεύγουμε εκ του κόσμου τούτου και μπαίνουμε στο τάφο. Πέρα του τάφου υπάρχει η αληθινή πατρίδα μας, η αιώνια πόλη την οποία ετοίμασε ο Θεός, τις αγαπώσι τον Θεόν.

Απέναντι σʼ αυτό το μέγα γεγονός ότι, πέρα του τάφου υπάρχει η αληθινή πατρίδα, η αιώνια πόλη, την οποία ετοίμασε η αγάπη του Θεού Πατρός δια τον άνθρωπο, ας  στρέψουμε την προσοχή μας και την ελπίδα μας στην μόνη πηγή σωτηρίας ,την ΜΙΑ-ΑΓΙΑ-ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, προκειμένου να  γίνουμε  και  εμείς μέτοχοι της αιωνίου βασιλείας.

Ας φροντίσουμε, λοιπόν, να γίνουμε άξιοι πολίτες της ουρανίου ζωής και βασιλείας  τώρα που έχουμε καιρό να εργαζόμαστε το αγαθό, να μελετούμε το θείο νόμο και να πράττουμε έργα καρποφόρα, έργα αγάπης, μιμούμενοι τους Αγίους Πατέρες, οι οποίοι διʼ έργων και λόγων έγιναν οι διαπρύσιοι κήρυκες της Ορθοδόξου ημών πίστεως, αλλά και μέτοχοι της μακαρίας και αιωνίου ζωής.

ΑΜΗΝ.    Ο Λ.Κ.Α.Π.