Εκτύπωση
Εμφανίσεις: 1432

«Όταν έλθη ο Θεός επί γης μετά δόξης, τότε βίβλοι ανοιγήσονται και τα κρυφά δημοσιεύονται» 

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Κυριακή των Απόκρεω, και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στη σημερινή ευαγγελική περικοπή καταγράφει το πώς θα κριθεί κατά την Δευτέρα του Κυρίου Παρουσία ο κόσμος.

Ο Κύριος των κυριευόντων και Βασιλεύς των βασιλευόντων δεν θα έλθει την ημέρα εκείνη ως δάσκαλος για να νουθετήσει και να σώσει τον άνθρωπο.

Δεν θα έλθει ως θύμα και χάρις, αλλά ως δικαιοσύνη.

Δεν θα έλθει ως κήρυκας της μετανοίας, αλλά ως εξουσιαστής και δικαστής δίκαιος, δια να  κρίνει εν δικαιοσύνη τον κόσμο και να αποδώσει σ’ έναν έκαστο κατά τα έργα αυτού.

«Ούκ ήλθον, έλεγε ο Ιησούς κατά την πρώτην αυτού παρουσία, ίνα κρίνω τον κόσμον, αλλ’ ίνα σωθεί ο κόσμος δι’ εμού».

Για την Δευτέρα Παρουσία Του λέγει, «όταν έλθη ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού, τότε αποδώσει εκάστω τα έργα αυτού».

Δύο επί γης Παρουσίες του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κηρύττει η Αγία μας Εκκλησία και πιστεύομεν πάντες οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί.

Η πρώτη του Κυρίου Παρουσία καλείται «παρουσία πίστεως και σωτηρίας», η δε δεύτερη «παρουσία κρίσεως και ανταποδόσεως».

Η πρώτη είναι όταν ο Μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού Πατρός, αθάνατος υπάρχων, ήλθε επί γης ως άνθρωπος γεννηθείς εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Αειπαρθένου, και η δεύτερη που πρόκειται να γίνει κατά το τέλος της παρούσης και πρόσκαιρης αυτής ζωής.

Κατά την πρώτη ξεχύθηκε το άπειρο έλεος του Θεού και δόθηκε στους ανθρώπους η σωτηρία δια της πίστεως και της μετανοίας.

Κατά την δευτέρα και φρικτή αυτού παρουσία, πρόκειται να εκδηλωθεί η θεία δικαιοσύνη και τότε ζώντες και  νεκροί, θα λάβει έκαστος κατά τα έργα αυτού.

Ο Θεός της αγάπης τότε, σ’ εκείνους που άκουσαν την θεία φωνή και έδωσαν αγάπη προς πάντα άνθρωπο, θα δωρίσει τα ασύλληπτα αγαθά του ουρανίου παραδείσου, τα οποία, όπως  γράφει ο απόστολος των εθνών Παύλος προς Κορινθίους, «οφθαλμός ουκ είδε και ους ουκ ήκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη, α ητοίμασεν ο Θεός τοις αγαπώσιν αυτόν».

Αντίθετα αυτοί που δεν θέλησαν και παράκουσαν την θεία φωνή και δεν έδωσαν αγάπη στον άνθρωπο και έμειναν σκληροί και απάνθρωποι, θα μείνουν έξω του νυμφώνος Χριστού και  την ημέρα εκείνη της κρίσεως, θα ακούσουν το «πορεύεσθε απ’ εμού οι κατηραμένοι εις το πύρ το αιώνιον το ητοιμασμένω τω διαβόλω και τοις αγγέλοις αυτού».

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Κυριακή των Απόκρεω, Κυριακή της κρίσεως σήμερα και ο σωματικός θάνατος, ο χωρισμός του σώματος από την ψυχή, είναι βέβαιος, «μετά ταύτα πάντα θάνατος διαδέχεται» και μετά τον θάνατο κρίσις.

Ας μην αναβάλουμε, κανείς δεν γνωρίζει την ώρα του θανάτου του, και ας μη λησμονούμε το μέγα και φοβερό κριτήριο της μελλούσης κρίσεως. «Και πάλιν ερχόμενον κρίναι ζώντας  και  νεκρούς».

Η ενθύμηση αυτή και η πεποίθηση δια της πίστεως της απερίγραπτης εκείνης ώρας της δευτέρας του Κυρίου παρουσίας, πρέπει να μας γεμίζει από τώρα με χαρά και αγαλλίαση.

Αυτή η χαρά και η αγαλλίαση θα μας ενισχύει στον πνευματικό αγώνα μας κι έτσι θα μπορέσουμε καθαροί και τέλειοι να ακούσουμε της μακαρίας φωνής του Σωτήρος Χριστού.

«Δεύτε οι ευλογημένοι του Πατρός μου κληρονομήσατε την ητοιμασμένην υμίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου». ΑΜΗΝ.   Ο Λ.Κ.Α.Π.