Π ρ ό ς

τόν Εὐαγῆ Κλῆρο καί τόν Φιλόχριστο Λαό

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας

τόν ἐγγύς καί τόν ἀπόδημο

 

Πατέρες καί ἀδελφοί,

Οἱ μεγάλες ἑορτές τῆς ἀμωμήτου Πίστεώς μας, τῶν φρικτῶν Παθῶν καί τῆς Τριημέρου Ἀναστάσεως τοῦ Ζωοδότου, μοῦ παρέχουν τήν εὐκαιρία νά ἐπικοινωνήσω μαζί σας καί νά σᾶς ἀπευθύνω ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου τόν ἑόρτιον χαιρετισμόν καί νά σᾶς εὐχηθῶ ὅπως ὁ ἐκουσίως Σταυρωθείς καί περί ἡμῶν Ἀναστάς Κύριος, χαρίζει σέ ὅλους σας ὑγεία σωματική καί πνευματική.

Πάσχα  2008

Μετ’ εὐχῶν πατρικῶν

Ὁ Μητροπολίτης

+Ὁ Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας Παΐσιος