ΔΙΟΡΙΣΤΗΡΙΟΝ 

Ἀξιοχρέῳ Ἐκκλησιαστικῇ Προνοίᾳ Ἡμεῖς,

ὁ Μητροπολίτης Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας Παΐσιος,

προκειμένου νά λειτουργήσῃ εἰς τήν Ἀστυπάλαιαν ἡ αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου ὡς καί τά κελλιά τῆς Ροδιᾶς ἕως πρός τό καλύτερον,

Δ ι ο ρ ί ζ ο μ ε ν

ὑπό τήν ἡμετέραν προεδρείαν ὡς ἐπιστάτριαι τήν καν Εὐφροσύνην Σταυλά, τήν Πετρούλα Πετρίδη καί τήν καν Μαρίαν Πετρινώλη.           

Ὄθεν προτρεπόμενος πατρικῶς ὅπως ἀναλαμβάνουσαι τά καθήκοντά των ἐπιτελῶσι ταῦτα μετά προθυμίας, ζήλου καί φόβου Θεοῦ, ἀναφέρουσαι δέ κατά τρίμηνον εἰς ἔκθεσιν πρός τήν Ἱεράν Μητρόπολιν, τήν εὔρυθμον λειτουργίαν τῆς αἰθούσης καί τῶν κελλίων τῆς Ροδιᾶς. 

Μετ’  εὐχῶν ἐγκαρδίων

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+Ὁ Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας ΠΑΪΣΙΟΣ