ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Από την Ιερά Μητρόπολη ανακοινουται ότι, ως γνωστό ο Μητροπολίτης μας συμμετειχε κληθείς υπό της Α.Θ.Π. του Οικουμενικου Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου εις τας εργασίας της Αγίας και Ιερας Συνόδου της περιόδου Μαρτίου 2008-Μαρτίου 2009.

Με τη λήξη της περιόδου ο Παναγιώτατος ευχαρίστησε τον Μητροπολίτη μας για την συμμετοχή του και του ευχήθη όπως ο Aγιος Θεός στηρίζει τις προσπάθειές του υπέρ του ευσεβους και φιλοχρίστου λαου της Μητροπόλεώς του.

Ο Μητροπολίτης μας επιστρέφοντας στην έδρα του με το από 3-3-2009 γράμμα του ευχαρίστησε τον Παναγιώτατο για την μεγάλη τιμή που του έκανε να συμμετέχει στις εργασίες της Αγίας και Ιερας Συνόδου και προπάντων να ζήση μία πνευματική ζωή επί ένα έτος στο μαρτυρικό Φανάρι, στην Μεγάλη του Χριστου Εκκλησία.

Δ.Γ.Θ.

 

 

Ἀριθ. Πρωτ.:38/2009                                       

Ἐν Καλύμνῳ τῇ 3η Μαρτίου 2009  

 

Πρὸςτὴν Αὐτοῦ Θειοτάτην Παναγιότητατὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην

κ.κ. Βαρθολομαῖον

εἰς Φανάριον

 

Παναγιώτατε Πάτερ καὶ Δέσποτα,  

 

Πανευλαβῶς σπεύδω ἵνα εὐχαριστήσω τὴν Ὑμετέραν Θειοτάτην Παναγιότητα διὰ τὴν μεγίστην τιμὴν πρὸς τὴν ταπεινότητά μου νὰ καταστήση ἐμὲ πάρεδρον εἰς τὸ ἱερὸν τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας Βουλευτήριον κατὰ τὴν παρελθοῦσαν Συνοδικὴν περίοδον 2008-2009.

 

Ὁμολογῶ Παναγιώτατε Πάτερ καὶ Δέσποτα ὅτι, διὰ τὴν ταπεινότητά μου ἡ συμμετοχὴ εἰς τὰς κατὰ μῆνα συνεδριάσεις τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου ὑπὸ τὴν πεφωτισμένην Προεδρείαν τῆς Ὑμετέρας Κορυφῆς ἦτο δι΄ἐμὲ, τὸν ἐλάχιστον διάκονον τῆς Ἐκκλησίας, μεγίστη ἐμπειρία, κατὰ τὴν ὁποίαν ἐγνώρισα καὶ προσεκόμισα πλεῖστα ὅσα γνωστὰ καὶ ἄγνωστα μέχρι τοῦδε δι΄ἐμὲ πράγματα ἤτοι, Θεολογικά, Ἐκκλησιαστικά, Ἱστορικά, Κανονικά, Διοικητικά καὶ προπάντων ἔζησα ἐκ τοῦ σύνεγγυς τὴν φιλόφρονα καὶ φιλόξενον Φαναριώτικην ἀγάπην καὶ στοργήν, ὅπως τὴν ἐνσαρκώνη ἡ Ὑμετέρα Θειοτάτη Παναγιότης πρὸς τὰ τέκνα Της.

 

Διὰ ταῦτα πάντα εὐχαριστῶ ἀπὸ καρδίας τὴν Ὑμετέραν πεπνυμένην Κορυφὴν δι΄ὅσα ἐποίησε καὶ ποιεῖ πρὸς τὴν ταπεινότητά μου καὶ ζητῶ συγγνώμην, ἐὰν κατὰ τὴν σπουδήν μου ἐστενοχώρησα Αὐτὴν διὰ τοῦ αὐθορμητισμοῦ τοῦ χαρακτῆρος μου κατὰ τὰς ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι Συνεδριάσεις τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου. Ἐσαεί δὲ θὰ εἶμαι εὐγνώμων τῆς ἀγάπης τῶν Σεβασμιωτάτων Ἁγίων Ἀρχιερέων, τῶν παρακαθημένων εἰς τὰς Ἱερὰς Συνάξεις τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου, διὰ τῆς ὁποίας περιέβαλον τὴν ταπεινότητά μου, ὡς καὶ τὴν εὐχαριστίαν μου πρὸς τὴν Ἀρχιγραμματείαν τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου.

 

Τέλος, ἐκφράζω τὰς ἀπείρους εὐχαριστίας μου εἰς ἅπασαν τὴν Πατριαρχικὴν Αὐλὴν διὰ τὴν πρὸς τὸ πρόσωπόν μου ἀδελφικὴν ἀγάπην καὶ σεβασμὸν.

 

Ἐπὶ τούτοις κατασπαζόμενος τὴν Ἁγίαν Δεξιὰν τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος  μετὰ σεβασμοῦ βαθυτάτου καὶ ἄκρας ἀφοσιώσεως

                    Διατελῶ,

Ὁ Μητροπολίτης Λέρου, Καλύμνου και Ἀστυπαλαίας Παισιος