ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ - ΠΡΟΕΔΡΟΥ OBAMA            

 

Σήμερον, Τρίτην, 7ην Ἀπριλίου 2009, ἐπραγματοποιήθη ἰδιαιτέρα συνάντησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου μετά τοῦ Ἐξοχωτάτου Προέδρου τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς Barack Obama.

 

Ἡ συνάντησις ἐπραγματοποιήθη εἰς τό Ξενοδοχεῖον Conrad τῆς Κωνσταντινουπόλεως περί τήν 9:45 πρωϊνήν καί διήρκεσε περί τά 12 λεπτά τῆς ὥρας.

 

Εἰς τήν συνομιλίαν μεταξύ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί τοῦ Ἀμερικανοῦ Προέδρου ἦσαν παρόντες ὁ Διευθυντής Ὑπηρεσιῶν (Chief of Staff) τοῦ Λευκοῦ Οἴκου κ. R. Emmanuel  καί ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος.

 

Ἡ συνομιλία καί ἡ ἐν γένει συνάντησις ἐπραγματοποιήθη ἐν πνεύματι ἐγκαρδιότητος, ἀμοιβαίου σεβασμοῦ καί οὐσιαστικῆς τοποθετήσεως τῶν βασικῶν θεμάτων.

 

Ὁ Πρόεδρος Obama ἀνέφερεν ὅτι, πέραν τῆς μνείας τοῦ ζητήματος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης κατά τήν ὁμιλίαν του εἰς τό Τουρκικόν Κοινοβούλιον, συνεζήτησεν ἐπ’ αὐτοῦ καί μέ τόν Πρόεδρον τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας Γκιούλ καί διεπίστωσε τήν ὕπαρξιν καλῆς διαθέσεως ἀλλά καί τήν δυσκολίαν λόγῳ τῶν πολιτικῶν ἐπιπτώσεων. Ἐδήλωσε πάντως ὅτι θά συνεχίσῃ τήν παρακολούθησιν τοῦ ὅλου ζητήματος μέ σαφῆ προσπάθειαν εὐμενοῦς διά τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον λύσεως αὐτοῦ.

 

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἔκαμε τάς ἀκολούθους ἀναφοράς καί τοποθετήσεις :

1. Παρεκάλεσεν ἐπιμόνως, πειστικῶς καί ἐμπόνως διά τήν ἐπίσπευσιν τῆς ἐπαναλειτουργίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης ὡς βασικῆς προϋποθέσεως διά τήν μόρφωσιν καί τήν προετοιμασίαν Ἱ. Κλήρου τόσον διά τό παρόν ὅσον καί διά τό μέλλον  τοῦ Πατριαρχείου.

2. Ἐτόνισε τήν σημασίαν τῆς ἐγγυήσεως τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας διά τάς μειονότητας τῆς Τουρκίας.

3. Ἀνέφερεν ὅτι ὑποστηρίζει σαφῶς καί μακροχρονίως τήν προσπάθειαν ἐντάξεως τῆς Τουρκίας εἰς τήν Εὐρωπαϊκήν Ἕνωσιν διά τό καλόν, ὡς εἶπεν, ὅλων.

4. Ἐσημείωσε τήν σημασίαν τῆς ἐργασίας διά τό περιβάλλον, καί προσέθεσε συναφῶς τήν πληροφορίαν διά τό προσεχές οἰκολογικόν Συμπόσιον ἐν Η.Π.Α. (Ποταμός Mississippi), κατά μῆνα Ὀκτώβριον 2009.

5. Ηὐχαρίστησε τόν Πρόεδρον Obama διά τήν παροῦσαν  συνάντησιν καί διά τό ἔμπρακτον ἐνδιαφέρον του διά τά φλέγοντα θέματα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ὁ Παναγιώτατος ἀνέφερεν εἰς τόν Πρόεδρον ὅτι τοῦ ἀπέστειλε διά τῆς ἐνταῦθα Γεν. Προξένου  τῆς χώρας του εἰκόνα τοῦ Προφήτου Βαρούχ (προστάτου τοῦ Προέδρου) μέ ἰδιόχειρον ἀφιέρωσιν. Ἐπίσης τόν συνεχάρη διά τήν νίκην καί κατάκτησιν τοῦ πρωταθλήματος καλαθοσφαίρας ὑπό τῆς ὁμάδος τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Β. Καρολίνας, ὑποστηριζομένης ὑπό τοῦ Προέδρου.