«ΗΛΘΕΝ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΚΑΙ ΕΣΤΗ ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΣΟΝ ΚΑΙ ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΟΙΣ ΕΙΡΗΝΗΝ ΥΜΙΝ»

Αγαπητοί μου αδελφοί Χριστός Ανέστη!

Ο των όλων Κύριος, μετά το κοσμοσωτήριο γεγονός της εκ νεκρών Αναστάσεώς Του, έρχεται των θυρών κεκλεισμένων, «καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον, καὶ λέγει αὐτοῖς· εἰρήνη ὑμῖν». Και κατά τον υψηπέτη αετό της αγάπης, τον ευαγγελιστή Ιωάννη «εχάρησαν ούν οι μαθητές ιδόντες τον Κύριον», αφού τους έδειξε τα χέρια και την πλευρά του.

Αυτή η ειρήνη του Θεού βασίλευσε τις φοβισμένες ψυχές των μαθητών του Κυρίου πλέον μετά  από τον φόβο ότι οι ελπίδες τους είχαν διαψευστεί και οι πόθοι τους έμειναν ανεκπλήρωτοι και ο πολυαγαπημένος τους Διδάσκαλος έκειτο νεκρός στο μνημείο του Ιωσήφ.

Η αναστάσιμος ειρήνη, την οποία ο Μέγας Ειρηνοποιός προσέφερε πρώτο δώρο, είναι πολυτιμότατο δώρο, ουχί μόνον στον κύκλο των μαθητών του, αλλά είναι και δωρεά προς το ανθρώπινο γένος, προς έναν έκαστο άνθρωπο πάσης φύσεως μορφώσεως και καταγωγής.

Οι μαθητές εκείνη την ευλογημένη ώρα, που στο μέσον αυτών ευρίσκετο ο Μέγας Διδάσκαλος, ήταν και εκπρόσωποι πάσης της οικουμένης από περάτων έως περάτων της  γής, τουτέστι  και όλους εμάς που ανήκουμε στην σύγχρονη γενεά.

Ο των όλων Κύριος, κατά τον ευαγγελιστή Ματθαίο, έδωκε εντολή στους μαθητές του μετά την Ανάστασή Του να πορευθούν και να κάνουν μαθητές Του όλα τα Έθνη, βαπτίζοντες στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. «Και να διδάξετε, και να πάρετε όλες τις εντολές που σας έδωκα, κι εγώ θα είμαι μαζί σας πάντα ως την συντέλεια του αιώνος».

Ο λόγος του Κυρίου «ειρήνη υμίν» πάντοτε επίκαιρος, πάντοτε σωτήριος ενέχει την δύναμη εκείνη της σωτηρίας του κατ’ εικόνα Θεού ανθρώπου, προκειμένου ο άνθρωπος να βρεί την σωτηρία της ψυχής του και να ενωθεί με τον Θεάνθρωπο Ιησού, ο οποίος στις αμαρτίες του κόσμου έφερε στους ευλογημένους ώμους του ίνα τις εξαλείψει.

Στους ταραγμένους αυτούς καιρούς και χρόνους έρχεται ο Κύριος των κυριευόντων και Βασιλεύς των βασιλευόντων να προσφέρει την ειρήνη σε ολόκληρη την ανθρωπότητα, η οποία δυστυχώς κλονίζεται απ’ άκρον εις άκρον της οικουμένης.

Ο άρχων της ειρήνης Αναστάς Κύριος καλεί την ανθρωπότητα – «εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν» - και προσφέρει την ειρήνη στον καθένα μας ατομικώς. Την προσφέρει στην οικογένεια ενός εκάστου. Στην κοινωνία. Στα Έθνη και σε ολόκληρη την οικουμένη, πλουσιοπάροχα χωρίς  διάκριση.

Αυτός δίδει άφεση αμαρτιών, διότι όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος «μηδείς ὀδυρέσθω πταίσματα· συγγνώμη γάρ ἐκ τοῦ τάφου ἀνέτειλεν». Εξαλείφει την ενοχή της συνείδησης, καταυγάζει την ταραχή και ενθρονίζει στις καρδιές των ανθρώπων την γαλήνη και την χαρά.

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Ο Απόστολος των εθνών Παύλος, γεμάτος θαυμασμό εμπρός στο μέγεθος της θείας αυτής  δωρεάς, εύχεται και προσεύχεται ίνα η ειρήνη του Θεού, η πάντα νούν υπερέχουσα, να φρουρήσει τις καρδιές και τα νοήματά μας και ο Αναστάς Κύριος και Πανάγαθος Θεός και Σωτήρας μας είθε πάσας τας ημέρας της επιγείου ζωής μας να είναι μαζί μας και ως πλούσιος δωροδότης να λέγει και σε  εμάς - ως είπε και στους μαθητές Του σ’ εκείνη την ευλογημένη συνάντηση στο υπερώο της Ιερουσαλήμ - «ειρήνη υμίν».

+ Ο Μητροπολίτης Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας Παΐσιος