«Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν, καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι»

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Στην σημερινή ευαγγελική περικοπή, ο Θεάνθρωπος Ιησούς καλεί τον κατ’ εικόνα Θεού άνθρωπο να τον ακολουθήσει. Μεγάλη και τιμητική  πρόσκληση δια κάθε πιστό. Τι σημαίνει όμως «απαρνησάσθω εαυτόν» και τι σημαίνει για τον κάθε Χριστιανό «αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθείτω μοι».

Ο άνθρωπος της κάθε εποχής και όλως ιδιαιτέρως αυτής της εποχής των πολλαπλών επιδιώξεων δεν έχει ως κορωνίδα του την αρετή της αυταπάρνησης και δεν αγωνίζεται δια την σωτηρία της ψυχής του, της οποίας δεν υπάρχει πολυτιμότερο αγαθό δια τον Χριστιανόν.

Η αυταπάρνηση, είναι και λέγεται η ισχυρή εκείνη θέληση του Χριστιανού, κατά την οποία απαρνείται τις κακές πράξεις και επιθυμίες του και υποτάσσεται στον ηθικό νόμο της χάριτος και της σωτηρίας του Χριστού. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος, «όστις θέλει οπίσω μου ελθείν». Η ελευθερία είναι το διακριτικό γνώρισμα του ανθρώπου, και η αληθινή αξία αυτής είναι, ότι ο άνθρωπος «ομοιούται τω Θεώ» γίνεται κατά χάρη υιός του Θεού, γίνεται ένας μικρόθεος, κατά τους Πατέρες της Εκκλησίας μας.

Ο αληθώς ελεύθερος Χριστιανός απαρνείται τις κακές επιθυμίες και ορμές της σαρκός, υπομένει στις θλίψεις και στενοχώριες αυτής της πρόσκαιρης ζωής και ακολουθεί πιστά τον Νυμφίο Χριστό, ως οι πέντε φρόνιμες παρθένες της παραβολής. Έτσι αποκτά την αρετή της ταπείνωσης, η οποία αποβαίνει αιτία γενναίων πράξεων και αποφάσεων, και μάλιστα του ανοίγει την θύρα του Παραδείσου.

Ο Χριστιανός που ζει και κινείται με την θέλησή του, εν Χριστώ Ιησού, δεν έχει ίδιο θέλημα, δεν έχει ίδιο εγώ, αλλά η θέλησή του είναι η θέληση του Χριστού και πάντα πράττει εν αγάπη Χριστού, ενισχύεται υπό του Κυρίου και σηκώνοντας στους ώμους του τον δικό του σταυρό στον ιερό αγώνα του «εν τω κόσμω τούτω», ελπίζει ακραδάντως στην αιωνία αμοιβή και στην σωτηρία της ψυχής του. «Ζω δε  ουκέτι εγώ, ζη δε εν  εμοί Χριστός» ( Γαλ.β,20) έλεγε ο Απόστολος Παύλος.

Ο άνθρωπος έχει την ανάγκη της αρετής της αυταπάρνησης, διότι φυσικώς κλίνει προς το κακό και στις ηδονές του κόσμου τούτου. Η φύση του ανθρώπου είναι κοινή σε όλους τους ανθρώπους, αν και κάθε ένας έχει ίδιον χαρακτήρα και διαφέρει ο ένας από τον άλλον. Οι κακές επιθυμίες όμως από παντού αναπτύσσονται και είναι ανάγκη να προσέχει ο άνθρωπος και να αγωνίζεται ώστε να ξεριζώνονται αυτές από της εμφανίσεώς τους προτού αναπτυχθούν οπότε και θα δημιουργηθούν πολλαπλά ηθικά προβλήματα. Τα ηθικά προβλήματα, τα πάθη και τις επιθυμίες του ο άνθρωπος με τις δικές του δυνάμεις είναι αδύνατο να νεκρώσει, δύναται όμως να επιτύχει τούτο πρωτίστως και κυρίως ζητώντας την χάρη του ελεούντος Σωτήρος Χριστού, παρά του οποίου πλουσίως παρέχεται στους ειλικρινώς πιστεύοντας και μετανοούντας Χριστιανούς.

Η χάρις, το έλεος και η ευσπλαχνία του Σωτήρος Χριστού, είναι το φώς το αληθινό πού φωτίζει, αγιάζει  και σώζει τον περιπεσόντα στην αμαρτία άνθρωπον, αρκεί ο άνθρωπος να μετανοήσει ειλικρινά δια τα παραπτώματά του, ως ο ληστής, και ως ο άσωτος υιός. Οι αληθινοί ήρωες της αρετής, σήκωσαν ο ένας μετά τον άλλον τον σταυρό τους και ακολούθησαν τον Χριστόν, «όστις έπαθεν υπέρ ημών, υμίν υπολιμπάνων υπογγραμμόν».

Αδελφοί μου,

Ο Ιησούς Χριστός, ο εκ Παρθένου Μαρίας τεχθείς, η άκρα Ταπείνωση, ο χθές, ο σήμερον, ο αυτός και εις τους αιώνας, ο Οποίος υπέρ πάντων ημών έπαθε εκουσίως επάνω στον Τετραμερή Σταυρό Του δια  την σωτηρία μας, μας προσκαλεί να τον ακολουθήσουμε «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν, καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι».

Εάν, αδελφοί μου, αγωνιστούμε στο στάδιο των αρετών και ακολουθήσουμε τον Χριστό εν έργοις  και λόγοις στην παρούσα ζωή, είναι βέβαιο ότι, θα τον ακολουθήσουμε και στην μέλλουσα εν τοις ουρανοίς. Η ζωή του ανθρώπου εδώ στην γή είναι πάλη και αγώνας κατά της αμαρτίας. Όμως η νίκη κατά των παθών και της αμαρτίας είναι μεγίστη νίκη, είναι πρόοδος και ανύψωση, είναι αληθής και πνευματική ζωή, εν τω Θεώ, τω Πατρί των όλων. «Βλέπετε ουν πως περιπατείτε, μη ως άσοφοι, αλλ’ ως σοφοί,  εξαγοραζόμενοι τον καιρόν, ότι αι ημέραι  πονηραί εισί» (Εφ.5,15). ΑΜΗΝ.

+ Ο Μητροπολίτης Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας Παΐσιος