ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ ! 

Αγαπητοί μου, αδελφοί.

Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα σαφώς διδάσκει στον άνθρωπο της κάθε εποχής ότι, ο Μέγας  Διδάσκαλος, ο Σωτήρας του κόσμου, ο Υιός και Λόγος του Θεού Πατρός και εκ Παρθένου Μαρίας τεχθείς, ο Θεάνθρωπος Ιησούς, παρέχει το φως το αισθητό στον εκ γενετής τυφλό.

O Kύριος ημών Ιησούς Χριστός κατά την επίγειό Του παρουσία και ζωή, έπραττε πάντοτε το αγαθό και ως μέγας ποταμός διέχυνε πανταχού τα καθαρά ρείθρα της ευεργεσίας Του στους πάσχοντας και ασθενείς, Ιουδαίους τε και Σαμαρείτες, χωρίς καμία διάκριση, καθ’ ότι, «πάντα θέλει σωθήναι και εις επίγνωσιν αληθείαν ελθείν».

Κάθε ημέρα δίδασκε και ευεργετούσε τον «κατ’ εικόνα Θεού άνθρωπον», «Εμέ  δεί εργάζεσθαι τά έργα του πέμψαντός με Πατρός, έως ημέρα εστίν». Οι εχθροί δε του Φωτός της αληθείας, Φαρισαίοι και Γραμματείς του λαού μελετούν κενά κατ’ αυτού, και κάτω από το φθόνο παραλογίζονται και αγανακτούν, τον κατακρίνουν και τον συκοφαντούν ως παράνομο και μη υπακούοντα στον Μωσαϊκό νόμο, και εποίει θαύματα «εν τη ημέρα του Σαββάτου».

Ο τυφλός του σημερινού ευαγγελικού αναγνώσματος, γεννήθηκε τυφλός όχι από αμαρτίες δικές του, ούτε από αμαρτίες των γονέων του, αλλά για να φανερωθούν τα έργα του Θεού σ’ αυτό τον άνθρωπο.  «Ούτε ούτως ήμαρτεν, ούτε οι γονείς αυτού, αλλ’ ίνα φανερωθή τα έργα του Θεού εν αυτώ», λέγει ο Μέγας Ιατρός της ψυχής και του σώματος στους μαθητές του που τον ερωτούσαν «Ραββί, τις ήμαρτεν, ούτος ή οι γονείς αυτού, ίνα τυφλός γεννηθή».

Και ω, του θαύματος! Διπλή ωφέλεια δέχεται σήμερα ο ποτέ τυφλός, σωματική και πνευματική. Βλέπει με τα μάτια του σώματός του τον αισθητό ήλιο, το φώς της ημέρας, και την σελήνη, και τους  αστέρας, το φώς της νυκτός, ως και πάντα τα δημιουργήματα του Θεού Πατρός, αλλά όμως φωτίζεται και από τον Νοητό Ήλιο της Δικαιοσύνης, τον Κύριο και Σωτήρα του κόσμου, τον Ιησού Χριστό και πνευματικώς.

Ο Μέγας Ιατρός της ψυχής και του σώματος, ο Χριστός, πράττει και ποιεί την μεγίστη ευεργεσία στον ποτέ τυφλό, του παρέχει το φώς των οφθαλμών του. Εξαίρετο παράδειγμα θαρραλέας ομολογίας και υπόδειγμα δια τους χριστιανούς όλων των αιώνων είναι ο τέως τυφλός, ο οποίος κατακεραύνωσε τους Φαρισαίους και τους Γραμματείς του λαού, που με φθόνο και κακία πολλή κατέκριναν τον Φωτοδότη Κύριο, λέγοντας «Πιστεύω Κύριε, και προσεκύνησεν αυτώ».

Αυτή την πίστη, που επέδειξε προς τον Σωτήρα του ο ποτέ τυφλός, κατά το δυνατό πρέπει να προσπαθεί να κρατήσει ο κάθε πιστός που πραγματικά πιστεύει ακράδαντα τον Σωτήρα του κόσμου. Σε Εκείνο πού έκλινε ουρανούς και ήλθε στην γή εκουσίως, ίνα σώσει τον άνθρωπο εκ των αμαρτιών αυτού. Αυτή η πίστη πρέπει να είναι πλήρης, αγνή, καθαρή, απαλλαγμένη από προλήψεις και δεισιδαιμονίες, από πλάνες και παρανοήσεις, που δυστυχώς πάντα ταύτα φθείρουν και οδηγούν τον άνθρωπο της κάθε εποχής και όλως ιδιαιτέρως της σημερινής ημέρας, στην απομάκρυνσή του από την αγκαλιά του Θεού Πατρός των φώτων.

Ο των εθνών Απόστολος Παύλος, λέγει, «αδελφοί μου, βλέπετε ουν πώς ακριβώς περιπατείτε, μη ως άσοφοι, αλλ’ ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι τον καιρόν, ότι αι ημέραι πονηραί εισί, δια τούτο μη γίνεσθε άφρονες, αλλά συνιέντες τι το θέλημα του Κυρίου».

Ο φωτισμένος υπό του Αγίου Πνεύματος χριστιανός, δεν σταματά στην μόνη γνώση των αληθειών της πίστεως, αλλά προσπαθεί να μεταβάλλει την πίστη του σε πράξη και ζωή και έργα κατά το θέλημα του Θεού Πατρός και να την κάμει βίωμά του, οδηγό και εμπνευστή στην καθημερινή ζωή  και συναναστροφή του και συνάμα πηγή και λατρείας και ευγνωμοσύνης προς τον Θεό, τον ποιήσαντα αυτόν.

Και να ζεί ούτω, εν Χριστώ Ιησού, πάσας τας ημέρας της ζωής του, εν τω κόσμω τούτω τον πρόσκαιρο και μάταιο. Πρός ωφέλεια δε της ψυχής του θα πρέπει να γνωρίζει όσα γράφει και ο αδελφόθεος Ιάκωβος «Τι ωφελεί, αδελφοί μου, εάν λέγει κανείς ότι, έχει πίστη, αλλά δεν έχει έργα που επιβάλει η πίστη. Η πίστη, εάν δεν έχει και εκδηλώνεται με έργα είναι νεκρά». «Δείξον την πίστιν σου εκ των έργων σου και αρκεί υμίν».

Αδελφοί μου,

Αυτή την πίστη, δια θεαρέστων έργων ενεργουμένη, επέδειξαν, ο Μέγας Κωνσταντίνος  και η Μητέρα του Αγία Ελένη πού τιμά σήμερα την μνήμη τους με ύμνους και ωδές πνευματικές, η επί γής  στρατευομένη του Χριστού Εκκλησία από περάτων έως περάτων της Οικουμένης, ψάλλουσα, «Ευφραινομένην βλέποντες, σύν υιώ σε θεόφρονι, ένδοξε Ελένη, εις Θεού βασιλεία, Χριστόν μεγαλύνομεν, τον την υμών σεπτήν εορτήν, δείξαντα υμίν, υπέρ ακτίνας ηλίου, ημάς φωταγωγούσαν, τους πιστώς μελωδούντας· Λαός υπερυψούτε, Χριστόν εις τους αιώνας». ΑΜΗΝ.

+ Ο Μητροπολίτης Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας Παΐσιος