Ἀρ.Πρωτ.: 185Λ 

Π Α Ϊ Σ Ι Ο Σ

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΕΡΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, ἐνταῦθα καί ἀπόδημα.

ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ !

Μᾶς ἠξίωσε καί ἐφέτος ἡ Χάρις, τό Ἔλεος καί ἡ Φιλανθρωπία τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ Πατρός τῶν Φώτων, Ἰησοῦ Χριστοῦ, νά διέλθωμε τό Μέγα πέλαγος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἐν κατανύξει ψυχῆς καί μετανοίας, νά συγκλονιστῶμεν ἀπό τό Θεῖον Δρᾶμα τῆς Σταυρικῆς Θυσίας, τῆς ἑκουσίας ταφῆς καί τέλος τῆς τριημέρου καί Ζωηφόρου ἐκ τάφου Θείας Ἀναστάσεως τοῦ Θείου Λυτρωτοῦ, τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ !

Ἡ ἐκ τάφου τριήμερος Ἀνάστασις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι μέν μέγιστον γεγονός τῆς Ἱστορίας, ἀλλά εἶναι καί ἡ μεγίστη τρανή ἀπόδειξις τῆς Θεότητος Αὐτοῦ, πού ἔκλινεν οὐρανούς καί αὐτεπαγγέλτως ἦλθεν ἐπί τῆς γῆς ἐν μορφῇ δούλου λαβῶν καί ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπου γενόμενος καί εὑρεθεῖς ὡς ἄνθρωπος διά τήν σωτηρίαν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους! «Ἡ χάρις καί ἡ ἀλήθεια διά Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο» (Ἰωάν.α.17).

Δικαίως λοιπόν, τήν σήμερον ἡμέραν τῆς λαμπροφόρου τοῦ Κυρίου ἐκ τοῦ Τάφου τριημέρου Ἀναστάσεως χαίρομεν καί ἀγαλλόμεθα πάντες οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί πνευματικῶς καί ἐν ἐκλαλήτῳ χαρά καί ἀγαλλιάσει μετά τοῦ ψαλμωδοῦ τῆς Ἐκκλησίας μας συνψάλουμε κι ἐμεῖς «Μηδείς ὀδυρέσθω πταίσματα, ἀναφώνει καί ὁ Χρυσοῦς τή γλῶττα Ἰωάννης, συγγνώμη ἐκ τοῦ τάφου ἀνέτειλε, μηδείς φοβείσθω, ἠλευθέρωσε γάρ ἡμᾶς τοῦ Σωτῆρος ὁ θάνατος».

Ἡ ἡμέρα αὐτή εἶναι ἡ Ἑορτή τῶν Ἑορτῶν καί ἡ Πανήγυρις τῶν Πανηγύρεων, ἡμέραν κατά τήν ὁποίαν ὑπό τούς θόλους τῶν Ἱερῶν Ναῶν ἀντηχεῖ ὁ γλυκός, εὐφρόσυνος καί θριαμβευτικός ὕμνος τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, τό «Χριστός Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασιν, ζωήν χαρισάμενος».

Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου μας εἶναι ἡ νέα πνευματική ζωή τῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίζονται στόν ἀγῶνα τῆς ἀρετῆς καί νικητές στεφανώνονται ἐν οὐρανῷ ὑπό τῆς θείας Δικαιοσύνης!

Ἡ τοῦ Κυρίου Ἀνάστασις εἶναι ἡ τρανοτέρα ἀπόδειξις τῆς Θεότητος Αὐτοῦ καί τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, διότι δι’ αὐτῆς κατελύθη τό κράτος τοῦ Διαβόλου, κατελύθη ἡ πολύθεος πλάνη τῆς εἰδωλολατρείας, κατελύθη ἡ δύναμις τῆς ψυχοκτόνου ἁμαρτίας καί ἀνηψώθη πανταχοῦ ἡ ἀληθινή ἀγάπη «ἡ πάντα νοῦν ὑπερέχουσαν» κατά τόν θεῖον Παῦλον.

Κατά τούς χρόνους αὐτούς τῆς παγκοσμιοποίησης, δυστυχῶς, ἡ ἀνθρωπότης τυρβάζει περί πολλῶν πράγματων ξένων καί μακριά ἀπό τήν Χάριν, τό Ἔλεος καί ἀπό τό Φῶς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Θείου Λυτρωτοῦ, καί ὁ ἄνθρωπος ἐπιζητᾶ τά μάταια τοῦ κόσμου τούτου καί πρόσκαιρα ἀγαθά καί οὐχί τήν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς του! Ὡς ὁ ληστής ἐπί τοῦ Σταυροῦ, ὡς ὁ Τελώνης, ὡς ἡ πόρνη!

Πολλοί ἄνθρωποι νομίζουν ὅτι εἶναι καί αὐτοαποκαλοῦνται χριστιανοί, ἀλλά δυστυχῶς δέν ζοῦν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ καί δέν εἶναι πράγματι ἀληθινοί καί γνήσιοι μαθητές καί ὀπαδοί τοῦ Ἀναστάντος Σωτῆρος Χριστοῦ!

Ἡ πίστις ἐπί τοῦ Σταυροῦ παθόντος καί ἀναστάντος Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι ὁ κυρίως ἀγωγός τῆς Θείας Χάριτος. Ὁ μή πιστεύων δέν ἀναγεννᾶται πνευματικά καί δέν καθαρίζεται ψυχή τε καί σώματι, διότι δέν φωτίζεται ἀπό τό Φῶς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ!

Ἀδελφοί μου ,

Ἄς ζητήσουμε, λοιπόν, τήν Χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος διά τῆς πίστεως στόν σήμερον Ἀναστάντα Κύριον, ἐξ οὗ πηγάζει ὁ ἁγιασμός, ὁ φωτισμός καί ἡ ζωή, οὕτω δέ θά διέλθωμεν ἐν ἀγάπῃ καί εἰρήνῃ ὑποδεχόμενοι τόν ἐκ Τάφου Ἀναστάντα Ἰησοῦν Χριστόν καί περιπτισώμεθα ἐν ἀλλήλοις ἀναφωνώντας τόν πασχάλιον χαιρετισμόν τό «Χριστός Ἀνέστη». ΑΜΗΝ. 

Ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας, Ἅγιον Πάσχα 2024. 

Μετ’ εὐχῶν ἐγκαρδίων

Ὁ  Μητροπολίτης

+ Ὁ Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας Παΐσιος