ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΧΡΙΤΟΥΓΕΝΝΩΝ, ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010 ΚΑΙ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἀνακοινοῦται ὅτι:

1) Κατὰ τὴν 24ην Δεκεμβρίου 2009, παραμονή τῶν Χριστουγέννων, ἡμέρα Πέμπτη, ὁ Ὄρθρος, οἱ Ὧρες, ὁ Ἑσπερινός καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου στοὺς Ἱεροὺς  Ναοὺς  θὰ ἀρχίσουν τὴν 6ην πρωϊνήν.

2) Κατὰ τὴν Ἁγίαν Νύχταν τῶν Χριστουγέννων, Παρασκευὴ 25-12-2009, οἱ κώδωνες τῶν Ἐνοριῶν τῆς πόλεως Καλύμνου θὰ χτυπήσουν τὴν 5ην πρωϊνήν γιὰ τὸν Ὄρθρον καὶ τὴν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Ἱ. Χρυσοστόμου.

3) Στὶς  Ἱερὲς Μονὲς τῆς Νήσου θὰ κτυπήσουν οἱ κώδωνες, κατὰ τὴν μοναστικὴν τάξιν, τὴν 11ην νυκτερινὴν τῆς 24ης Δεκεμβρίου γιὰ τὸν Ὄρθρον καὶ τὴν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Χριστουγέννων, καθὼς καὶ στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς: Ἁγίου Μάμαντος, Παναγίας Ἀργινώντα, Ἁγίας Τριάδος Βαθέως, Ἁγίων Ἀποστόλων Ἄργους καὶ Παναγίας Μυρτιῶν.

4) Τὸ ἑσπέρας τῆς 26ης Δεκεμβρίου, ἡμέρα Σάββατο καὶ ὥρα 5ην  ἀπογευματινήν, θὰ τελεσθῇ Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς  εἰς τὸν ἑορτάζοντα Ἱερὸν Ναὸν ἁγίου Στεφάνου χοροστατοῦντος τοῦ Μητροπολίτου κ. Παϊσίου, συγχοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἐμμανουήλ μὲ τὴν συμμετοχὴ τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς πόλεως, τὴν δὲ πρωΐαν τῆς Κυριακῆς 27ης  Δεκεμβρίου θὰ τελεσθῇ Ἀρχιερατικἠ Θεία Λειτουργία ὑπὸ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου καὶ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου.

5) Τὴν 31ην Δεκεμβρίου, ἡμέρα Πέμπτη καὶ ὥρα 5ην  ἀπογευματινὴν, θὰ τελεσθῇ, στὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἐμμανουὴλ.

6) Τὴν πρωΐαν τῆς 1ης Ιανουαρίου 2010, ἡμέρα Παρασκευὴ καὶ ὥρα 7 π.μ. – 10 π.μ., θὰ τελεσθῇ ὁ Ὄρθρος καὶ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου ὑπὸ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου κ. Ἐμμανουήλ εἰς τὸν Ἱερὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ καὶ μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας θὰ τελεσθῇ ἐπίσημος Δοξολογία ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου ἔτους 2010, βάσει τοῦ σχετικοῦ προγράμματος τοῦ Ἐπαρχείου Καλύμνου, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἐμμανουήλ καὶ μὲ τὴν συμμετοχὴ τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς πόλεως.

7) Τὴν παραμονὴ τῶν Θεοφανείων, Τρίτη 5-1-2010 καὶ ὥρα 6 π.μ., ὁ Ὄρθρος, οἱ Μεγάλες Ὧρες τῶν Θεοφανείων, ὁ Εσπερινός μὲ τὴν Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καὶ ὁ Μ. Ἁγιασμός.

8) Τὰ Ἅγια Θεοφάνεια, Τετάρτη 6-1-2010, ὁ Ὄρθρος, ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου καὶ ὁ Μέγας Ἁγιασμός ἐντὸς τῶν Ἱερῶν Ναῶν, 7 π.μ- 10 π.μ.

Στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ θὰ τελεσθῇ ὁ Ὄρθρος καὶ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου καὶ ὁ καθαγιασμὸς τῶν ὑδάτων, ὁ ὁποῖος θὰ λάβῃ χώρα 10:30 πρωϊνὴ ἐντὸς τοῦ Ναοῦ.

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἐμμανουὴλ θὰ λειτουργήσῃ στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου καὶ θὰ παραστῇ στὸν καθαγιασμὸ τῶν ὑδάτων.

Τὴν 11ην πρωινήν, τῇ συμμετοχῇ τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καὶ τῶν ἀρχῶν, ἀφοῦ σχηματιστεῖ ἱερὰ πομπὴ κατὰ τὴν τάξιν, ἡ ὁποία πομπὴ θὰ κατευθυνθῇ στὴν καθιερωμένη προβλήτα καὶ θὰ γίνῃ ὁ καθαγιασμὸς τῶν ὑδάτων διὰ τῆς ρίψεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὴν θάλασσα.

9) Τὸ ἑσπέρας τῆς Τετάρτης 6-1-2010 καὶ ὥρα 5η ἀπογευματινή, στὸν ἑορτάζοντα Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Χώρας Καλύμνου, θὰ τελεσθῇ Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Παϊσίου συγχοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἐμμανουήλ, τὴν δὲ πρωΐαν τῆς 7η Ἰανουαρίου 2010 Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου καὶ τοῦ Ἐπισκόπου. 

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ