ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ 

Ο Μητροπολίτης φέρει εις γνώσιν του ευσεβούς, φιλοθέου και φιλοδώρου Καλυμνιακού λαού, ότι η Ιερά Μητρόπολις, εκτιμούσα την οικονομική κατάσταση εις την οποία περιήλθε η πατρίδα μας αλλά και ολόκληρος ο κόσμος , δεν θα ενεργήσει εφέτος τον ΕΡΑΝΟ ΑΓΑΠΗΣ  εις την Κάλυμνον.

Επί  τη  ευκαιρία  των Μεγάλων εορτών  της  Πίστεώς  μας  εύχεται καλάς εορτάς και όπως ο Θεάνθρωπος Ιησούς- ιλέω όμματι- επιβλέψει και ενισχύσει πάντας υμάς , ούτως ώστε το Νέον Έτος 2012 να είναι σωτήριον , ευλογημένον παρ’Αυτού δια την Πατρίδα και δι’ένα έκαστον  εξ’ ημών.  

Μετ’  ευχὠν πατρικών      

Ο Μητροπολίτης Λέρου, Καλύμνου, Αστυπαλαίας Παΐσιος