Με λαμπρότητα η σπουδάζουσα νεολαία της Καλύμνου γιόρτασε την 60η επέτειο από της ενσωματώσεως της Δωδεκανήσου με τη Μητέρα Ελλάδα, 1948-2008. Εξήντα χρόνια ελεύθερης ζωης του φιλόχριστου ευγενους και φιλοπροόδου Δωδεκανησιακου λαου.

   

Στα Σχολεια του Νησιου έγιναν σχολικές γιορτές με κέντρο την 7η Μαρτίου και τους ήρωες του Δωδεκανησιακου μεγαλείου.

Επισφράγησις αυτης της ημέρας από την μαθητιώσα νεολαία ήταν η κατάθεσις στεφάνων στον ανδριάντα του φιλοπάτριδος αγωνιστου Σκεύου Ζερβου. Στις καταθέσεις παρέστη ο Μητροπολίτης μας, η Έπαρχος Καλύμνου κ. Χρυσούλα Σιφωνιου, ο αντιδήμαρχος Καλυμνίων κ. Φίλιππος Χριστοδούλου, ο πρόεδρος του Δημοτικου Συμβουλίου, νομαρχιακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, οι διευθυνταί Μέσης και Δημοτικης Εκπαιδεύσεως, γονεις των μαθητων και κηδεμόνες, αντιπροσωπεία προσκόπων, οδηγων, του Λυκείου Ελληνίδων Καλύμνου, τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και αρκετός κόσμος.

   

Στο τέλος ετηρήθη ενός λεπτου σιγή, την οποία εσάλπισαν μικροί σαλπιγκτές της φιλαρμονικης του Δήμου Καλυμνίων.

 

Με πατριωτικό ενθουσιασμό και θρησκευτική λαμπρότητα γιορτάστηκε και στην Κάλυμνο η εξηκοστή επέτειος της ενσωματώσεως της Δωδεκανήσου μετά της Μητρός Πατρίδος βάσει του εκδοθέντος προγράμματος του Επαρχείου Καλύμνου.

   

Στις 10.45 π.μ. ετελέσθη στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Χριστου η επίσημος Δοξολογία υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας κ. Παϊσίου συμπαραστατουμένου υπό του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αλικαρνασσου κ. Εμμανουήλ και του ιερου Κλήρου, παρουσία των τοπικων Αρχων.

        

Μετά το πέρας της Δοξολογίας ανεγνώσθη απ΄άμβωνος υπό του αιδεσιμολογιωτάτου π. Νικολάου Καζαβούλη χαιρετισμός του Οικουμενικου Πατριάρχου επί τη συμπληρώσει 60 ετων από της απελευθερώσεως των Δωδεκανήσων, ετελέσθη Επιμνημόσυνος Δέησις, κατάθεσις στεφάνων και παρέλασις της μαθητειώσης νεολαίας.

Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,

ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΤΙ Τῼ ΕΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητὰ καὶ περιπόθητα, τὰ παροικοῦντα κατὰ τὴν εὐλογημένην Δωδεκάνησον.

Ἔφθασε καὶ πάλιν ἡ ἐτήσιος ἀνάμνησις τῆς πανευφροσύνου ἐκείνης ἡμέρας, καθ’ ἣν τὸ σύνολον τῆς Δωδεκανήσου χορείας ἀπήλαυσε τὴν πολυπόθητον ἐνσωμάτωσίν του  μετὰ τῆς Ἑλλάδος.

Ἤδη ὁλόκληρος γενεὰ ἀνθρώπων παρῆλθεν ἀπὸ τῆς ζ΄ Μαρτίου 1948 καὶ ἡ ἱστορικὴ μνήμη τῶν ἐπιγενομένων καθίσταται ὁλοὲν ἰσχυροτέρα παραλαμβάνουσα μεθ’ ἱερότητος καὶ σεβασμοῦ τὴν ἀλήθειαν τῶν γεγονότων ἀπὸ πατέρων καὶ παρακαταθέτουσα ταῦτα εἰς τὰς καρδίας τῶν παίδων. Καὶ εἶναι πράγματι, ἐπαινετὴ καὶ ἀξιομνημόνευτος ἡ ἐνάργεια τῶν περιπετειῶν τῆς Δωδεκανήσου ἀπὸ μέρους τῶν κατοίκων αὐτῆς, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐν ἁπάσῃ τῇ Οἰκουμένῃ διεσπαρμένων τέκνων της, ὅπερ ἀποτελεῖ πρότυπον αὐτοσυνειδησίας διὰ τὴν ἀνθρωπότητα.

Ἰδιαζόντως ἀπὸ τῆς Μητρὸς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας ἐπισημαίνομεν μετὰ θαυμασμοῦ καὶ τῆς ἐν Κυρίῳ ἐγκαυχήσεως τὴν βαθεῖαν πίστιν τοῦ εὐλογημένου Δωδεκανησιακοῦ Λαοῦ, ἡ ὁποία δὲν ἐκφράζεται γενικῶς καὶ ἀορίστως, ὡς ἄχρωμος θρησκευτικότης, ἀλλ’ εἶναι ἐγκαρδίως καὶ ἐνσυνειδήτως πίστις ἐκκλησιαστικὴ καὶ ἀληθὴς ἐρριζωμένη ἐπὶ τὴν ἀσάλευτον πέτραν, τὸν Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ τὴν Ἁγίαν Του Ἐκκλησίαν. Αὕτη ἡ πίστις ἐνέδωκε τὴν ἔμπνευσιν, τὴν ὤθησιν καὶ τὴν ὑπομονὴν διὰ τὴν ἄρσιν τοῦ Σταυροῦ τῶν πειρασμῶν καὶ τῶν περιπετειῶν, καὶ μάλιστα εἰς χρόνους, καθ’ οὓς ὁ εὐρὺς κοινωνικὸς περίγυρος ἤγειρεν ἀπὸ μακροῦ τὴν σημαίαν τῆς ἀποστασίας καὶ αἱ ἱστορικαὶ συγκυρίαι δὲν ἐπέτρεπον, ἤ, κάλλιον εἰπεῖν, ἀπέτρεπον μετὰ μανίας τὴν μεταχύμευσιν ναμάτων ζωῆς ἐκ τῶν ἀκενώτων θησαυρῶν τῆς ὀρθοδόξου πίστεως.

Ἡ σταθερὰ ἐμμονὴ τῶν Δωδεκανησίων εἰς τὰς ἀρχὰς τῆς οἰκουμενικότητος, ὡς αὐτὰς βιώνει ἀνέκαθεν τὸ γένος τῶν Ἑλλήνων ἐν συναρτήσει μετὰ τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, τοῦ ἐνέπνευσαν ἔτι πλέον τὴν ἀνεξάντλητον πνευματικὴν δύναμιν διὰ τὴν διεκδίκησιν παντὶ σθένει τῆς ἐνσωματώσεως μετὰ τοῦ λοιποῦ κορμοῦ τῆς Πατρίδος καὶ χάριτι Θεοῦ ἀπολαύουν αὐτὴν τὴν χριστόλεκτον ἕνωσιν ἑξήκοντα ἤδη ἔτη.

Ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία προσβλέπει εἰς τὰ ἐν Δωδεκανήσῳ τέκνα αὐτῆς καὶ προβάλλει σήμερον -ἐποχὴν ἐπιμερισμῶν καὶ χειραφετήσεων- τὸ εὐλογημένον ὑμέτερον παράδειγμα τῆς ἀμετακινήτου προσδέσεως εἰς τὴν ναῦν τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας.

Ἐξαιρέτως δέ, ἡ κατ’ εὐθεῖαν ἐκκλησιαστικὴ ἐξάρτησις τῶν ἐν Δωδεκανήσῳ Ἐπαρχίων ἀπὸ Ταύτης καὶ ἡ ἀπὸ μέρους ὑμῶν ἁπάντων παραδειγματικὴ ἀφοσίωσις εἰς Αὐτὴν δίδει εἰς ἡμᾶς θάρρος, δύναμιν καὶ ἐλπίδα.

Συγχαίροντες δέ, ἀπὸ καρδίας, ἐπὶ τῷ ἀγομένῳ σήμερον εὐτυχεῖ γεγονότι τῆς ἐνσωματώσεως τῆς μεγαλωνύμου Δωδεκανήσου, ἅπαντα τὰ ἁπανταχοῦ τέκνα αὐτῆς, ἀπονέμομεν τὴν ὁλόθυμον ἡμετέραν Πατρικὴν καὶ Πατριαρχικὴν εὐλογίαν, σὺν τῇ εὐχῇ ὅπως ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς μετὰ τῆς Παναχράντου αὐτοῦ Μητρὸς καὶ τῶν παμπόλλων ἁγίων προστατῶν της δίδῃ γαληνὸν καὶ εὐλογημένον βίον εἰς τὸν Δωδεκανησιακὸν Λαόν πρὸς δόξαν τοῦ ὀνόματος Αὐτοῦ καὶ τῆς ἁγίας Του Ἐκκλησίας. ,βη’ Μαρτίου ε’

Τῆς Α. Θ. Παναγιότητος ἀπουσιαζούσης

Ὁ Ἐπίτροπος Αὐτῆς

Το εσπέρας, κατόπιν προσκλήσεως του Αναγνωστηρίου Καλύμνου οι «Μουσες», ο Μητροπολίτης μας συνοδευόμενος υπό του αιδ. Ιερέως π. Αμφιλοχίου και του Ιεροδιακόνου Γεωργίου παρέστη στην εκδήλωση του Αναγνωστηρίου για την ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων μετά της Μητρός Ελλάδος.

     

Ωμίλησε ο Σχολικός Σύμβουλος κ. Πανορμίτης Κιρκής με θέμα «η αρχή του τέλους της Ιταλικης κατοχης στην Κάλυμνο, προσπάθειες για επανένταξη της εκπ/σης στο νησί». Ο ομιλητής με γλαφυρότητα και με παρουσίαση εικόνων κατέθεσε στο πολυπληθές ακροατήριο την κατάσταση της εκπαίδευσης την περίοδο εκείνη της Ιταλικης κατοχης. Την όλη εκδήλωση έκλεισε με ωραια επίκαιρα άσματα ομάδα του Λυκείου Ελληνίδων Καλύμνου υπό την διεύθυνση της κ. Καλλιόπης Μαύρου. Οι μουσικοί Γεώργιος Καραφύλλης, Ιωάννης Καληδώνης και Αντώνιος Καληδώνης συνόδευσαν την χορωδία.

Την εκδήλωση ετίμησαν οι τοπικές αρχές.

 

Γράφει ο Διάκονος Γεώργιος Θεοδωρίδης