«Πᾶς ὅστις ὁμoλoγήσει ἐν ἐμoὶ ἔμπρoσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμoλoγήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπρoσθεν τoῦ Πατρός μoυ τoῦ ἐν oὐρανoῖς» 

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Κυριακή των Αγίων Πάντων σήμερα και η Εκκλησία μας, Εκκλησία του Σταυρού και της Ανάστασης, κατά τους αψευδείς λόγους του ιδρυτού Της, του Θεανθρώπου Ιησού, μας λέγει ότι «κάθε ένας που θα με ομολογήσει εμπρός στους ανθρώπους, θα τον ομολογήσω και εγώ εμπρός στον Πατέρα μου τον ουράνιο».

Και πράγματι, ο Μέγας Μεσίτης Θεού και ανθρώπων, ο Μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, όλους εκείνους τους άνδρες και τις γυναίκες, που εν λόγοις και έργοις ομολόγησαν επί γής το Θεανδρικό πρόσωπό Του, παρεκάλεσε και έτυχαν - παρά του Πατρός Του - της μεγάλης τιμής και αξίας να ονομάζονται Άγιοι.

Και σήμερα, αυτά τα άγια πρόσωπα η επί γης στρατευομένη του Χριστού Εκκλησία τιμά και ψάλλει: «Δεύτε πάντες οι πιστοί, των Αγίων Πάντων την πανένδοξον μνήμην, εν ψαλμοίς και ύμνοις και ωδαίς πνευματικαίς ευφημήσωμεν».

Είναι αναρίθμητοι οι Άγιοι, οι οποίοι, ως αστέρες φωτεινοί, έλαμψαν στο στερέωμα της στρατευομένης του Χριστού Εκκλησίας και πότισαν το αγλαόκαρπο δένδρο της χάριτος και της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους με το αίμα τους, το δάκρυ τους, με το λόγο τους, με την ομολογία τους, με τις κακουχίες τους, με τις στερήσεις τους, με την ενδόμυχη προσευχή και την νηστεία τους , με τα μαρτύριά τους και τέλος με τον θάνατό τους διαλάμπουν στην εν ουρανοίς Εκκλησία.

Πίστευαν τα μυρίπνοα άνθη του Παραδείσου, οι Άγιοι Πάντες, οι καταξιωθέντες του αμαραντίνου στεφάνου παρά του Δομήτορος της Εκκλησίας, ότι η ομολογία τους δια το πρόσωπο του Σωτήρος Χριστού δεν αρκούσε μόνο στους λόγους, αλλά έπρεπε και με έργα να ομολογήσουν τον Αυθέντη και Δεσπότη τους.

Πίστευαν οι φωτεινοί αστέρες της Εκκλησίας του Χριστού, οι Άγιοι Πάντες, ότι και τα έργα της αγάπης  δοξάζουν τον Θεό, «οράτε τοίνυν ότι έξ έργων δικαιούται άνθρωπος και ούκ εκ  πίστεως μόνον» , λέγει ο Απόστολος Ιάκωβος. (ιακ. β΄ 24).

Η ζέουσα πίστη στον Κύριο της Δόξης Χριστό και τα καλά έργα τους ανέδειξαν τους σήμερα εορταζομένους πολύφωτους αστέρες της Εκκλησίας μας, τα πυξία του πνεύματος, τις σάλπιγγες του Θείου Λόγου, τους πολύφωτους αστέρες, στα ύψη της θείας ελλάμψεως.

Αυτών των Αγίων του Θεού σήμερα και εμείς επικαλούμαστε την μεσιτεία τους και ψάλλουμε μετά του υμνωδού: «τον υμάς στεφανώσαντα, εκτενώς δυσωπείτε, του λυτρωθήναι εξ εχθρών αοράτων και ορατών, τους πίστει και πόθω τελούντας την αεισέβαστον μνήμην υμών».

Εμείς οι ζώντες και αποτελούντες την στρατευομένη του Χριστού Εκκλησία εορτάζουμε σήμερα την μνήμη των Αγίων Πάντων και της Θεοτόκου, όμως - γεννάται το ερώτημα - εμείς μιμούμαστε τους Αγίους της Εκκλησίας μας; Αντλούμε από την ζωή τους εκείνες τις δυνάμεις που υψώνουν τον άνθρωπο πνευματικά; Ομολογούμε και εμείς σήμερα τον Σωτήρα και Λυτρωτή μας, όπως τον ομολόγησαν οι  εορταζόμενοι από την Εκκλησία οι Άγιοι  Πάντες, εν έργοις και λόγοις και πράξεσι; Ομολογούμε και εμείς, καθώς και αυτοί  οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τον Ιησού Χριστό ενώπιον των ανθρώπων ή αρνούμαστε Αυτόν με λόγους, έργα και αμαρτίες;

Η σταθερή ομολογία στον Χριστό οδηγεί τον άνθρωπο στην αιωνία μακαριότητα, οδηγεί τον άνθρωπο κοντά στο θρόνο του Παντάνακτος Θεού, εκεί που δεν υπάρχει λύπη, φθορά και στεναγμός, αλλά ζωή χαράς και ευλογίας. Η άρνηση και η μη αποδοχή του Θεανθρώπου Ιησού, ως Μονογενούς Υιού του Θεού, ο Οποίος έκλινε ουρανούς και ήλθε στην γή να σώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία, οδηγεί τον άνθρωπο μακριά από την αγκαλιά του Θεού Πατέρα.

Δια να μην ακούσουμε και εμείς εκείνο πού είπε ο Κύριος στους μαθητές  Του: «Εκείνον, όμως, που θα με αρνηθεί εμπρός στους ανθρώπους, θα τον αρνηθώ και εγώ εμπρός στον Πατέρα μου τον ουράνιο», ας προσπαθήσουμε να γίνουμε μιμητές των Αγίων της Εκκλησίας μας.

Δεν θα υπάρξει καμία δικαιολογία την μεγάλη ημέρα της κρίσεως σε κανέναν από εμάς που δεν ομολογούμε Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα, που δεν πιστεύουμε στον Κύριο της Δόξης Χριστό και  στην Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Αυτού Εκκλησία, και δεν πράττουμε έργα αρετής, έργα καλά, έργα χριστιανικά.

Εάν θέλουμε να ανακηρύξει και εμάς ο Κύριος της Δόξης αληθινούς μαθητές Του και να ομολογήσει και εμάς στον Ουράνιο Πατέρα Του την ημέρα εκείνη την μεγάλη και φωταυγή, ας μιμηθούμε το νέφος των Αγίων της Εκκλησίας μας. ΑΜΗΝ.  Ο.Λ.Κ.Α.Π.