Αγαπητοί μου αδελφοί, 

ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ ! 

Ο Μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, ο υιός της Παρθένου Μαρίας έπαθε ως άνθρωπος, ο απαθής την θεότητα, υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας, έπαθε τον ατιμωτικό θάνατο η ζωή η αθάνατος, και ετάφη στο καινό μνημείο. Οι μαθητές του «δια τον φόβο των Ιουδαίων» ήταν κλεισμένοι σε κάποιο σπίτι στα Ιεροσόλυμα, χωρίς καν να συμμετάσχουν στα νενομισμένα, κατά το έθος των Ιουδαίων, για τους νεκρούς.

Να, όμως, που γυναίκες, πιο τολμηρές από τους άνδρες, με πίστη θερμή και αγία αγάπη, προς Εκείνον πού έκλινε ουρανούς, αφού αγόρασαν αρώματα, ήλθαν πολύ πρωί στον τάφο να αλείψουν με αρώματα τον Ιησού: «και λίαν πρωί της μιας σαββάτων έρχονται επί το μνημείον».

Η ανδρεία των γυναικών μυροφόρων είναι αξιοθαύμαστη, γιατί οι γυναίκες, αν και φύσει ασθενείς, δεν λογαριάζουν τίποτε, μα τίποτε. Δεν αναλογίζονται κόπους, θυσίες, διωγμούς, δεν φοβούνται την στρατιωτική φρουρά. Ένας μόνο φόβος τις διακατείχε, το ποιός θα κυλίσει τον λίθο «από της θύρας του μνημείου».

Και ο ετάζων καρδίας και νεφρούς, και τα βάθη των ανθρώπων γινώσκων, Κύριος ο Θεός, αμείβει την αγαθή και γενναία διάθεση των αγίων γυναικών.

Και ω! του θαύματος, ο λίθος διʼ αγγέλου «απεκυλίσθη», και έτσι οι γυναίκες μπήκαν μέσα στο μνημείο για να αλείψουν με αρώματα το Πανάγιο και Πανακήρατο σώμα του Ιησού.

Έμειναν όμως εκστατικές, όταν ο λευκοφορεμένος άγγελος Κυρίου τις αναγγέλει το μέγα και πανευφρόσυνο γεγονός της Αναστάσεως του Θείου Λυτρωτού: «Ιησούν ζητείτε τον Ναζαρηνόν, τον εσταυρωμένον; Ηγέρθη, ούκ έστιν ώδε, ίδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν».

Ο φόβος και ο τρόμος των αγίων γυναικών μεταβάλλεται σε άφατο χαρά και αγαλλίαση και αμέσως τρέχουν για να αναγγείλουν την χαροποιό αγγελία στους αγίους αποστόλους και μαθητές του Κυρίου, καθώς προσέταξεν αυτές ο άγγελος: «υπάγετε, είπατε τοις μαθηταίς  αυτού και τω  Πέτρω, ότι προάγει υμάς εις την Γαλιλαίαν».

Αυτές οι μυροφόρες γυναίκες, πρώτες, μεταφέρουν το μέγα και σωτήριο μήνυμα της θείας αναστάσεως, του θείου Λυτρωτή στον λαό, «τον καθήμενο έν σκότει και σκιά θανάτου», και από αυτές πρώτα μεταδόθηκε το φώς της αναστάσεως στους ένδεκα μαθητές και «πάσιν τοις λοιποίς».

Με τον σταυρικό θάνατο και την ζωηφόρο ανάσταση του Θείου Λυτρωτού, σώθηκε το ανθρώπινο γένος από τα δεινά της θεοστυγούς αμαρτίας και του αιωνίου θανάτου, που είναι ο χωρισμός του ανθρώπου από τον Θεό Πατέρα, και έτσι ο άνθρωπος ξαναβρίσκει την αιώνιο ζωή.

Δια του Τιμίου Σταυρού και της θείας Αναστάσεως του Θεανθρώπου Ιησού, άνοιξαν και πάλι οι ουρανοί δια να δεχθούν τον πλανηθέντα άνθρωπο, ο οποίος ενώ πλάστηκε από τον Θεό «κατʼ εικόνα και ομοίωση Αυτού», με την παρακοή αμαύρωσε, αλλοίωσε, εξαχρείωσε, σκότωσε την εικόνα του Θεού.

Η χριστιανική θρησκεία, θρησκεία σταυροαναστάσιμος, αποβλέπει κυρίως στην ηθική μόρφωση και αποκατάσταση κάθε ανθρώπου και την σωτηρία της αθανάτου ψυχής του. Αυτή δίδαξε υψηλές διδασκαλίες και ανύψωσε και αυτή την γυναίκα, η οποία προηγουμένως εθεωρείτο «πράγμα» και ήτο περιφρονημένη και ταπεινωμένη.

Αδελφοί μου,

Η Θρησκεία του Ναζωραίου Χριστού έδωσε στην γυναίκα την δύναμη εκείνη, ώστε διά της πίστεως, της αγάπης, της τόλμης, της παρρησίας και του θάρρους, να αξιωθεί να γίνει και σʼ αυτούς τους ευαγγελιστές η ευαγγελίστρια. Δια των μυροφόρων γυναικών μεταδόθηκε το μήνυμα της χαρμόσυνης ανάστασης του Μεγάλου και Πρώτου Διδασκάλου της σωτηρίας ολοκλήρου της ανθρωπότητας, του Υιού και Λόγου του Θεού Πατρός.

Η γυναίκα ανυψώθηκε και εξευγενίστηκε, δια της θείας και ζωογόνου θρησκείας του Ιησού Χριστού, ο οποίος  έγινε άνθρωπος δια να σώσει τον άνθρωπο  από την αμαρτία και τον αιώνιο θάνατο. Ο Θεός έλαβε σάρκα από την Παρθένο Μαρία και έγινε άνθρωπος δια να ανυψώσει τον άνθρωπο στην αρχαία μακαριότητα.

Μιμηθείτε, παρακαλώ, αγαπητές μου Ελληνίδες  γυναίκες, μια και σήμερα ο λόγος δια την γυναίκα, τις Μυροφόρες γυναίκες δια την τόλμη και την αγάπη προς τον Διδάσκαλό τους, τον Ιησού Χριστό.

Έτσι μόνο, αγαπητές μου, θα αποβείτε αληθινές χριστιανές, αληθινές σύζυγοι, και μητέρες και τότε θα έχετε την εκτίμηση, τον σεβασμό και την αγάπη του κόσμου και προ πάντων την χάρη και ευλογία του Αναστάντος Ιησού. ΑΜΗΝ.  

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ  -   Ο Λ. Κ. Α. Π.