«Αύτη δε  εστί η αιώνιος ζωή, ίνα γινώσκωσί σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και όν απέστειλας Ιησούν Χριστόν»

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, εορτάζει σήμερα και πανηγυρίζει την μνήμη των Αγίων Πατέρων της Πρώτης εν Νικαία Οικουμενικής Συνόδου που περιχαράκωσε και περιφρούρησε το δόγμα της Θεότητος του Ιησού Χριστού.

Το δόγμα τούτο είναι η βάση και το θεμέλιο της χριστιανικής θρησκείας και της νέας διδασκαλίας, την οποία πανταχού εκήρυξαν οι θεοκήρυκες Απόστολοι και  μετ’ αυτούς οι Θεοφόροι Πατέρες της Εκκλησίας μας.

Το δόγμα τούτο υπήρχε μεγάλος φόβος να καταλυθεί υπό της κακοδόξου διδασκαλίας του αιρεσιάρχη   Αρείου, που δίδασκε αντίθετα με την διδασκαλία του Ευαγγελίου και της Καθολικής Εκκλησίας, και ζητούσε να μεταβάλλει την θρησκεία της αγάπης και της απολυτρώσεως του ανθρωπίνου γένους, σε ένα   απλό και άγονο φιλοσοφικό σύστημα.

Η Εκκλησία, την οποία ίδρυσε ο Θεάνθρωπος Ιησούς επάνω στο Γολγοθά, είναι ακατάλυτος και αλάθητος, καθότι διευθύνεται υπό του Ιησού Χριστού και οδηγείται σε πάσα την αλήθεια υπό του Αγίου Πνεύματος. Πολλάκις όμως «εκλυδωνίζετο, αλλ’ ου κατεποντίζετο» κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, και νίκησε «χάριτι θεία», νίκη ένδοξο κατά της φοβερής αίρεσης του δισεβούς Αρείου.

Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, επόμενοι των Αγίων Αποστόλων, τίμησαν τα Άγια του Κυρίου Πάθη, ύμνησαν την Αγία Αυτού Ανάσταση, προσκύνησαν την Αγία Αυτού Ανάληψη, δόξασαν το Άγιο και προσκυνητό Όνομά Του και δογμάτισαν το Θεανδρικό Αυτού πρόσωπο. Κατατρόπωσαν του θεομάχου Αρείου την διδασκαλία, και τρανώς δογμάτισαν και ομολόγησαν τον Χριστό, ως Μονογενή Υιό και Λόγο του Θεού Πατρός, μη δεχόμενο τροπή, η φιρμών η διαίρεση.

Οι Πολύφωτοι αυτοί αστέρες του νοητού, μη φειδόμενοι κόπους, πόνους, κακουχίες πανταχού της γης  και πάντοτε με την κατά Χριστό ζωή τους, το παράδειγμά τους και την Ορθόδοξη διδασκαλία τους «εν ενί στόματι και μία καρδία», διεκήρυξαν τον Αναστάντα Ιησού, «Υιόν του Θεού, Ομοούσιον και συναϊδιον, πρό των αιώνων όντα».

Και σήμερα η επι γης στρατευομένη του Χριστού Εκκλησία, τιμά την μνήμη των Αγίων Πατέρων και από περάτων έως περάτων της Οικουμένης συναθροισμένη ψάλλει με ύμνους και ωδές πνευματικές, «τα πάνχρυσα στόματα του Λόγου της Νικαίας το καύχημα» και καλεί και εμάς εν εκκλησία πολλή να τιμήσουμε την μνήμη των προμάχων της Ορθοδοξίας, τους Αγίους Πατέρες της εν Νικαία Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, και να αντλήσουμε απ’ αυτούς πίστη σταθερά και βεβαία, υπέρ Εκείνου, που έκλεινε ουρανούς, δια την δική μας σωτηρία.

Ορθώς, λοιπόν, σήμερα η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία τιμά και ψάλλει «την ετήσιον μνήμην σήμερον, των θεοφόρων πατέρων, των εκ πάσης της οικουμένης συναθροισθέντων, εν τη λαμπρά πόλει Νικαέων, των Ορθοδόξων τα συστήματα, ευσεβούντες πιστώς εορτάσωμεν».

Δια τους Ορθοδόξους Χριστιανούς η διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας είναι ανεξάντλητος πηγή. Είναι ο ανόθευτος κρουνός της θεολογίας, πού πρέπει να γνωρίζει ο κάθε πιστός, ο κάθε άνθρωπος που είναι πιστό μέλος της Μίας- Αγίας- Καθολικής και Αποστολικής  Εκκλησίας και  πιστεύει και Ομολογεί Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα, Τριάδα ομοούσιο και αχώριστο.

Η χριστιανική αλήθεια βρίσκεται στην διδασκαλία των Πατέρων της Εκκλησίας πού είναι πηγή ανεξάντλητος και ανόθευτος και πάντοτε η αυτή. Αυτή την αλήθεια διδάσκει η σημερινή εορτή και αυτή  οφείλουμε κλήρος και λαός να πράξουμε μετά προθυμίας και αγάπης, ενωμένοι εν τω συνδέσμω της αγάπης.

Έτσι, ο κατ’ εικόνα Θεού άνθρωπος, αφού γνωρίσει δια της αληθινής διδασκαλίας των Πατέρων το Φώς, την Αλήθεια, την Ζωή, τον Ιησού Χριστό, θα γνωρίσει δια του Σωτήρος Χριστού, τον μόνο τον αληθινό Θεό, παρά του Οποίου πάσα  δόσης αγαθή και πάν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί παρά του Πατρός των Φώτων.

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Πάντες είμαστε ξένοι και παρεπίδημοι εδώ στη γή – ας σπεύσομε λοιπόν στην μόνη πηγή σωτηρίας, που είναι η Εκκλησία, της οποίας Κεφαλή είναι ο Θεάνθρωπος Ιησούς και μέλη πάντες εμείς, στον Χριστό πιστεύοντες, κατά τον Απόστολο Παύλο, και τότε θα γίνουμε και μέλη της θριαμβευούσης Εκκλησίας, τοις εν ουρανοίς απογεγραμμένης, και θα λάβουμε παρά του αθλοθέτη Χριστού το αμαράντινο της δόξης στεφάνι. ΑΜΗΝ     Ο Λ.Κ.Α.Π.