«άνθρωπός τις εποίησεν δείπνον μέγα και εκάλεσε πολλούς»

Αγαπητοί  μου  αδελφοί,

Πρόσκληση τιμητική, μεγάλη και αγία, από τον Θεό Πατέρα, τον Πλάστη και Δημιουργό του παντός στον κάθε άνθρωπο της κάθε εποχής που επιζητεί και θέλει να συμμετάσχει στην ευλογημένη τράπεζα και να γίνει ομοτράπεζος του Χριστού και να ενωθεί με τον Χριστό και να γίνει χριστοφόρος και θεοφόρος.

Ο Μέγας των αιώνων Διδάσκαλος ο Κύριος για να βοηθήσει να υψώσουμε τον νουν και την καρδιά μας προς τα ουράνια αγαθά, χρησιμοποιεί λαμπρές εικόνες και παραστατικές παραβολές. Μία τέτοια παραβολή είναι αυτή που μας καταγράφει σήμερα το Ιερό Ευαγγέλιο του Μεγάλου Δείπνου.

Ο Μέγας Εστιάτορας της αγάπης Θεός των όλων, θέλει την σωτηρία όλων των ανθρώπων και δια τούτο προσκαλεί στο μέγα Δείπνο της σωτηρίας, με πολλούς και διαφόρους τρόπους όλους τους ανθρώπους - «πάντας ανθρώπους θέλει σωθήναι και εις επίγνωσιν αληθείας ελθείν».

Η σημερινή ευαγγελική περικοπή, η μεγάλη και αιώνιος αυτή κλήση, δεν αναφέρεται και δεν  ζητά εφαρμογή μόνο από τους τότε Ιουδαίους, αλλά αναφέρεται και καλεί εσέ και εμέ και όλους τους επί γης αδελφούς μας να προσέλθουμε και να συμμετέχουμε στο μέγα τούτο Δείπνο, μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης.

Ο Θεός της  αγάπης, του ελέους και των οικτιρμών δεν βιάζει, δεν αναγκάζει, και δεν δεσμεύει  του ανθρώπου την ελευθερία, αλλά τον προσκαλεί και τον προτρέπει, να προσέλθει στο μέγα Δείπνο για να δειπνήσει το ουράνιο μάννα της αθανάτου ζωής και λέγει στον κάθε άνθρωπο: «Άνθρωπε ! Σώζων σώζε την σ’ εαυτού ψυχή».

Ο Χριστιανός με την συμμετοχή στην θεϊκή αυτή πρόσκληση, βρίσκει την ευτυχία του στον Χριστό. Τα αγαθά του Παραδείσου, η χαρά και η τέρψη της αιωνίου ζωής είναι ασύλληπτα στην ανθρώπινη  διάνοια, και αν τα ακούσει κανείς, δεν είναι σε θέση να τα εννοήσει, και αν τα ιδεί δεν έχει την ικανότητα να τα περιγράψει.

Η μεγάλη αυτή κλήση του Θεού Πατρός έχει μεγάλη σημασία, γιατί περικλείει όλο το μυστήριο του χριστιανισμού και αποβλέπει στη σωτηρία όλων των ανθρώπων. Η Εκκλησία είναι ο οίκος εκείνος του Θεού, όπου εντός αυτής τελεσιουργείται το μέγα Δείπνο, πού ο Πανάγαθος Θεός για τους ανθρώπους ετοίμασε από καταβολής κόσμου.

Άρτος και τροφή του δείπνου τούτου και ζωή απάντων των ανθρώπων είναι ο εκ του ουρανού καταβάς -Υιός και Λόγος του Θεού - πού με το άχραντο σώμα Του τρέφει και με το πανάγιο αίμα Του ζωογονεί τον άνθρωπο και που γίνεται – χάριτι θεία – σύσσωμος και σύναιμος Χριστού, «εγώ ειμί ο άρτος της ζωής ο εκ του ουρανού καταβάς και ζωή τω κόσμω διδούς».

Καλεσμένοι στο μέγα τούτο Δείπνο είμαστε όλοι οι χριστιανοί, και καλούμαστε δια των λειτουργών της Εκκλησίας μας, μετά φόβου Θεού πίστεως και αγάπης, να προσέλθουμε αξίως στο μέγα τούτο δείπνο της χάριτος του Θεού Πατρός και να γευθούμε το Πανάγιο Σώμα και το Τίμιο Αίμα του Σωτήρος Χριστού.

Στην θεία αυτή πρόσκληση δεν υπακούουν όλοι οι άνθρωποι, ο καθένας για τον δικό του λόγο δεν συμμετέχει, αλλά προβάλει μάλιστα και διάφορες δικαιολογίες κι έτσι νομίζει ότι δικαιολογείται ενώπιον του Θεού. Ο άνθρωπος αυτός, οι άνθρωποι αυτοί, πλανώνται πλάνη δεινή και οικτρά.

Η απόφαση του Θεού για εκείνους που δεν θέλησαν να συμμετάσχουν στον δείπνο λέγει - «λέγω γάρ υμίν, ότι ουδείς των ανδρών εκείνων των κεκλημένων γεύσατέ μου του δείπνου».

«Πολλοί  γάρ κλητοί, ολίγοι δε οι εκλεκτοί». Μόνο οι εκλεκτοί πού δέχονται να συμμετάσχουν σε αυτό κάλεσμα του σωτηρίου αυτού επι γης δείπνου εκπληρώνουν το θείο θέλημα και πράττουν καλή και αγαθή εκλογή, και αυτοί μόνο θα τύχουν του Μεγάλου Δείπνου στον Ουρανό, την ημέρα εκείνη την μεγάλη και φωταυγή.

Αδελφοί μου,

Αγαθότητα του Θεού προετοίμασε την θεία και πλούσια τράπεζα και μας καλεί φιλανθρώπως να προσέλθουμε με ειλικρινή μετάνοια και εξομολόγηση για να γευθούμε και να ζήσουμε αιωνίως για να γίνουμε συμμέτοχοι και κληρονόμοι της βασιλείας των ουρανών.

ΑΜΗΝ. Ο Λ.Κ.Α.Π.