«Ιδού η  Παρθένος εν γαστρί έξει και τέξεται υιόν και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ»

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Ο Θεός Πατέρας – από την πτώση του ανθρωπίνου γένους δεν αφήκε τον εαυτό του χωρίς μαρτυρία, γιατί πάντοτε ευεργετούσε το ανθρώπινο γένος, ως καταγράφεται από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης – τώρα, κάνει το μέγα θαύμα των θαυμάτων, εκπληρώνει το πρωτευαγγέλιο.

Οι λόγοι του Θεού που είπε στον Αδάμ κατά την έξοδό του από τον Παράδεισο, ότι θα έλθει Εκείνος που θα συντρίψει την κεφαλή του δράκοντος, ο δε δράκων θα του κεντήσει την πτέρνα, πραγματοποιούνται στο ακέραιο σήμερα, «Βίβλος γενέσεως Ιησού Χριστού υιού Δαβίδ, υιού Αβραάμ».

Όχι μόνο ο εκλεκτός λαός του Θεού, ο Ιουδαϊκός λαός, περίμενε τον ερχομό του Μεσσία, αλλά και τα  έθνη, «τα μη νόμον έχοντα», πρόσμεναν τον ερχομό του Λυτρωτή. Οι αρχαίοι άνθρωποι, όσοι γεννήθηκαν πριν από τον ερχομό του Ιησού Χριστού, έζησαν και πέθαναν με μία προσδοκία, την προσδοκία του Λυτρωτή, τον ερχομό του Μεσσία.

«Ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου», εκπληρώνεται ο Λόγος του Θεού που είχε πεί ο μεγαλοφωνώτατος των προφητών, ο προφήτης Ησαΐας προ οκτακοσίων ετών:  «ιδού η Παρθένος εν γαστρί έξει και τέξεται υιόν, και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ, που σημαίνει «μεθ’ ημών ο Θεός».

Ο Ήλιος της Δικαιοσύνης ανέτειλε μια για πάντα, «ίνα φωτίσει τους εν σκότει και σκιά καθημένοις». Ανέτειλε ένας Ήλιος, άπαξ δια παντός, που δεν θα σβήσει ποτέ, γιατί ο Χριστός είναι «χθές και σήμερα ο αυτός και εις τους αιώνας».

Η πρώτη προσδοκία εκπληρώθηκε στο ακέραιο, και ο Μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού έλαβε μορφή δούλου και έγινε άνθρωπος για να σώσει τον άνθρωπο και ο υψιπέτης αετός της αγάπης Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος λέγει: «και ο Λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν και θεασάμεθα την δόξαν ως μονογενούς παρά πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας».

Η Δευτέρα προσδοκία έκτοτε μένει στο διηνεκές στην Εκκλησία του Χριστού, την οποία έπηξε εκουσίως επάνω στον Γολγοθά, ως λίτρο αντί πολλών – υπέρ του κόσμου ζωής σωτηρίας – ως άνθρωπος – ο απαθείς την  θεότητα – και η οποία εν Αγίω Πνεύματι καθοδηγεί αυτήν στην αλήθεια, μέχρι της συντελείας του κόσμου.

Το όλο σχέδιο του Θεού Πατρός για την σωτηρία του κόσμου, είναι ένα μυστήριο πίστεως, και μια προσδοκία ελπίδας και που ακόμα δεν ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τους αψευδείς λόγους του Κυρίου προς τους μαθητές Του και που πανταχού οι Άγιοι Απόστολοι κήρυξαν «ότε καθίσει επί θρόνου δόξης, ίνα κρίνει τις δώδεκα φυλές του Ισραήλ»  και που η Αγία μας Εκκλησία παρέλαβε και διδάσκει δια των Αγίων Πατέρων και Διδασκάλων Της, «και αναστάντα τη Τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ούκ έσται τέλος;».

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Χριστούγεννα έρχονται και πάλιν! Και ας προετοιμαστούμε να υποδεχθούμε Εκείνον που έκλινε ουρανούς και ήλθε στη γή. Ας μη κωφεύσουμε και ας του ανοίξουμε τις καρδιές μας να εισέλθει για να τις φωτίσει με το Φώς Του το αληθινό, να τις αγιάσει με την θεϊκή Του αγιότητα, να τις καθαρίσει από το πλήθος των πολλών αμαρτιών μας».

Ας επωφεληθούμε, λοιπόν, και εμείς τον ερχομό του Θείου Λυτρωτή και ας σπεύσουμε νοερώς προ του Σπηλαίου της Βηθλεέμ και ας προσφέρουμε στο νεογέννητο Βρέφος στον  Κύριο των κυριευόντων και Βασιλέα των βασιλευόντων, ως οι  Μάγοι εξ’ ανατολών τα δώρα μας, την αγάπη, τον σεβασμό και την πίστη μας, και ας ψελλίσουμε και εμείς ταπεινά τον αγγελικό ύμνο «δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία».

Αδελφοί  μου – Χριστός γεννάται δοξάσατε. ΑΜΗΝ. Ο Λ.Κ.Α.Π.