Αγαπητοί μου αδελφοί,

Ο Ζακχαίος, ο αρχιτελώνης και πλούσιος, είχε ακούσει πολλά δια τον Ιησού και ήθελε να τον γνωρίσει, ήθελε να τον πλησιάσει, ήθελε διακαώς να τον δει, όμως δεν μπορούσε, ήταν αδύνατο, λόγω πού ήταν κοντός.

Η επιθυμία του Ζακχαίου δεν ήταν μία απλή περιέργεια, ήταν επιθυμία αγνή, ήταν επιθυμία ηθική, ήταν επιθυμία ανιδιοτελής και ενδόμυχη και ο πλούσιος αρχιτελώνης δεν ντρέπεται τίποτε, δεν σκέπτεται την θέση που κατείχε, αλλά τρέχει δρομαίως, ως ο Πέτρος, δια να ιδεί και να γνωρίσει Εκείνον που σαγήνευε τις ψυχές των ανθρώπων στην Ιουδαία γη.

Αυτή η άδολη, η αγνή και ηθική, η ανιδιοτελής επιθυμία του Ζακχαίου ξεπληρώθηκε, εκείνη την ευλογημένη ώρα, όταν «ο ετάζων καρδίας και νεφρούς και βάθη των ανθρώπων γιγνώσκων Κύριος», είδε τον Ζακχαίο επάνω στην συκομουριά και του λέγει: «Ζακχαίε σπεύσας κατάβηθι, σήμερον γάρ εν τω οίκω σου δει με μείναι». Ω! Ποία μεγάλη χαρά και ευλογία για τον αρχιτελώνη Ζακχαίο οι λόγοι του Κυρίου Ιησού.

Ο Κύριος, ο Μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, δεν ήλθε να καλέσει δικαίους, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοια και δεν ακούει τις φωνασκίες των διδασκάλων του νόμου, αλλά μπαίνει στην οικία του Ζακχαίου και την ευλογεί.

Ο αμαρτωλός Ζακχαίος αναγεννάται πνευματικά, μετανοεί, εξομολογείται ταπεινά τις αμαρτίες του, και αλλάζει τρόπο ζωής και γίνεται νέος άνθρωπος κατά Χριστό, και εκδηλώνει με έργα δικαιοσύνης και αγάπης αυτήν την πνευματική του αναγέννηση. «Ιδού τα ημίση των υπαρχόντων μου, Κύριε, δίδωμι τοις πτωχοίς και εί τινός τι εσυκοφάντησα, αποδίδωμι τετραπλούν».

Ο απόστολος των Εθνών Παύλος λέγει: «Ο Ιησούς Χριστός ήλθε στον κόσμο αμαρτωλούς σώσαι ». Η πράξη του Ζακχαίου και οι λόγοι του Σωτήρος που έφραξαν τα στόματα των Ιουδαίων που γόγγυζαν κατά του Ιησού «ότι παρά αμαρτωλώ ανδρί εισήλθεν καταλύσαι», διδάσκουν συγχρόνως και όλους εμάς ότι, έργο του Κυρίου ήταν και είναι η σωτηρία του ανθρωπίνου γένους δια της πίστεως και της μετανοίας.

Ο αγαθός Θεός έδωκε την μετάνοια προς σωτηρία του ανθρώπου και σώθηκαν η πόρνη, ο άσωτος υιός και άνοιξαν στον Ληστή οι πύλες του παράδεισου, και δικαιώθηκε ο Ζακχαίος. Το έργο της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους, που άρχισε από την παρουσία του Σωτήρος Χριστού στον κόσμο, εξακολουθεί μέχρι σήμερα και έως της συντελείας των αιώνων.

Αδελφοί μου,

Ας ποιήσουμε κι εμείς καρπούς αξίους της μετανοίας κατά το άγιο θέλημα του Θεού και ας ακούσουμε το Άγιο Ευαγγέλιο και να το εφαρμόσουμε στην ζωή μας προκειμένου να διαρρήξουμε τους δεσμούς της αμαρτίας, που μας κυκλώνει και να πλησιάσουμε τον Χριστό, ως ο Ζακχαίος της σημερινής ευαγγελικής περικοπής.

Τότε θα ακούσουμε και εμείς, ως ο Ζακχαίος, από τον Κύριο της Δόξης Χριστό «ότι σήμερον σωτηρία τω οίκω  τούτω εγένετο, καθότι και αυτός υιός του Αβραάμ εστίν, ήλθεν γάρ ο υιός του ανθρώπου ζητήσαι και σώσαι το απολωλός».

Ας σπεύσουμε και εμείς, λοιπόν δρομαίοι, να ανοίξουμε τον οίκο της ταλαιπωρημένης μας ψυχής δια να κατοικήσει μέσα ο Χριστός και έτσι φωτιζόμενοι και εμείς από την χάρη και το άπειρο Αυτού έλεος να γίνουμε και Χριστοφόροι και θεοφόροι. ΑΜΗΝ. Ο Λ.Κ.Α.Π.