«Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δει προσκυνείν»

Αγαπητοί μου  αδελφοί,

ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ.

Στην σημερινή Ευαγγελική περικοπή ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο επιστήθιος φίλος, ο αγαπημένος μαθητής του Κυρίου μας, καταγράφει τους αψευδείς λόγους του Μεγάλου Διδασκάλου και Σωτήρος Χριστού, που με απλά και κατανοητά λόγια είπε στην Σαμαρείτιδα γυναίκα.

Η Ζώσα Πηγή! Ο των όλων Κύριος, διδάσκει και αποκαλύπτει στην αλλοεθνή Σαμαρείτιδα γυναίκα  ότι, Εκείνος που διέπει και κυβερνά το σύμπαν είναι ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο Παντογνώστης και Παντοδύναμος Θεός.

Η θεία και ζωογόνος αυτή διδασκαλία, του Μεγάλου Διδασκάλου όλων των εποχών καταρρίπτει τις ψευδείς θεωρίες εκείνων των ανόητων και βραδείς στη καρδία απίστων που αρνούνται την πίστη προς τον Μέγα Διδάσκαλο της δόξης και θεμελιωτή του τόπου της αληθινής λατρείας, στον εν Τριάδι Θεώ, παρά του Οποίου «πάσα δόσις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστίν εκ του Πατρός των Φώτων».

Ο Χριστιανός, οπουδήποτε και αν βρίσκεται, δύναται να επικαλεστεί την βοήθεια, του Θεού Πατρός των Φώτων, και με ταπεινή προσευχή να ζητήσει το έλεος, την χάρη και την ευσπλαχνία του πανοικτίρμονα Θεού. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει: «Όταν προσφέρουμε την δοξολογική λατρεία, πρέπει να στεκόμαστε με φόβο και τρόμο. Διότι αυτόν τον Θεό βλέπουμε με τα νοητά μας μάτια».

Ο Θεός είναι πανταχού παρόν και τα πάντα πληροί, έτσι η αληθινή προσκύνηση και η νοερή προσευχή μπορεί να γίνει σε οπουδήποτε τόπο και σε οποιαδήποτε χρόνο, στιγμή και ώρα, ημέρα ή νύκτα, αρκεί να υπάρχει πίστη ζέουσα, καθαρή καρδιά και συνείδηση φλεγόμενη από την χάρη που Παναγίου Πνεύματος, όπως καταφαίνεται στο πρόσωπο της αγίας Φωτεινής της Σαμαρείτιδος.

Ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει: «Αληθινοί προσκυνητές είναι όσοι δεν περιορίζουν την λατρεία στον Θεό σε ένα τόπο, αλλά λατρεύουν τον Θεό πνευματικά ενδόμυχα όπου και αν ευρίσκονται. Άλλο τόπος λατρείας, και άλλο τρόπος προσευχής· δεν πρέπει να συγχέονται οι όροι αυτοί της αληθινής πίστης, σ’ Εκείνο που έκλεινε ουρανούς δια την του κόσμου σωτηρία. Και η Εκκλησία μας ψάλλει – Εσπερινόν  ύμνον και λογικήν λατρείαν σοί Χριστέ προσφέρομεν, ότι ηυδόκησας του ελεήσαι ημάς δια της Αναστάσεως»(Στιχ. Α. του πλαγίου Δ).

Κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, «τι σημαίνει λογική λατρεία;» - λογική λατρεία είναι η πνευματική διακονία, που είναι σύμφωνη με τη ζωή του Ιησού Χριστού, και πως κατορθώνεται αυτό;

Αν καθημερινά σύ άνθρωπε προσφέρεις θυσίες ευπρόσδεκτες στο Θεό και τέτοιες ευπρόσδεκτες θυσίες κάνεις, όταν ζεις με σωφροσύνη, όταν δείχνεις καλοσύνη και ανεξικακία, όταν γίνεσαι ιερέας της ψυχής και του σώματός  σου.

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Η λογική λατρεία, ο ύμνος και η ταπεινή προσευχή στον εν Τριάδι Θεώ είναι αναγκαίες πνευματικές δυνάμεις για τον άνθρωπο της κάθε εποχής, και όλως ιδιαιτέρως αυτής της εποχής που ζούμε κινούμαστε και υπάρχουμε. Μιας εποχής πολλαπλών ηθικών προβλημάτων που μας ταλανίζουν καθημερινώς και μάλιστα αυτές τις ημέρες που δυστυχώς ο ύπουλος και ανελέητος εχθρός της φθοράς, ως λέων ωρυόμενος, «Κύριος οίδε», επιζητεί τα θύματά του τον κατ’ εικόνα Θεού άνθρωπο.

Ας πορευθούμε και εμείς ως η Σαμαρείτης, παρά το φρέαρ του Ιακώβ, με λογική λατρεία και με καθαρή προσευχή για να αντλήσουμε από το σωτήριο Εκείνο Φρέαρ ύδωρ ζωής αθανάτου.

«Σώμα Χριστού μεταλάβετε, πηγής αθανάτου γεύσασθε», αλληλούϊα.-

ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ !

Ο Λ.Κ.Α.Π.