«τους αγίους ο Κύριος, τους εν τη γη εθαυμάστωσε»! 

Αγαπητοί μου  αδελφοί,

«το φώς επέστη του Παρακλήτου και τον κόσμον εφώτισεν».

Η Κυριακή των Αγίων Πάντων είναι η εορτή και η μαρτυρία της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας στα πρόσωπα όλων των Αγίων της, ανδρών και γυναικών, μικρών και μεγάλων.

Aσθενείς και ισχυροί, όλοι δια των καλών έργων τους και εναρέτων πράξεών τους, ομολόγησαν και  κήρυξαν την πίστη τους στον Μονογενή Υιό και Λόγο του Θεού, τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό.

Αυτό το νέφος της εν ουρανοίς θριαμβευούσης Εκκλησίας, τιμά σήμερα, με ύμνους και ωδές πνευματικές, την επί γης στρατευομένη Εκκλησία και ψάλλει! «Τον Βαπτιστήν και Πρόδρομον, Αποστόλους Προφήτας, Μάρτυρας, Ιεράρχας τε Ασκητάς και Οσίους, Ιερομάρτυρας άμα, φιλοθέους γυναίκας και τους Δικαίους άπαντας και Αγγέλων τας τάξεις, χρεωστικώς, ύμνους καταστέψωμεν».

Η επί γης στρατευομένη του Χριστού Εκκλησία, δια δύο μέσων ομολογεί την πίστη της έμπροσθεν των ανθρώπων δια του λόγου και των έργων. Και δια μεν του λόγου ομολογεί τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, Υιό και Λόγο του Θεού, ο Οποίος έκλινε ουρανούς και ήλθε στον κόσμο «γενόμενος υπήκοος θανάτου, θανάτου δε σταυρού δια την σωτηρία του ανθρωπίνου γένους, ήλθε στον κόσμο Εκείνος ως Προφήτης, ως Αρχιερεύς ως Βασιλεύς».

Ως Προφήτης με τις θείες αλήθειες καλούσε τους ανθρώπους να τον ακολουθήσουν για να βρουν κοντά του την ανάπαυση των ψυχών τους.

Ως Αρχιερεύς είναι το κέντρο και η καρδιά του απολυτρωτικού έργου του Κυρίου. Είναι το πλέον συγκινητικό, συναρπαστικό και φιλάνθρωπο έργο του, που όσο το μελετά ο άνθρωπος της κάθε εποχής, κυριεύεται από πίστη, αγάπη και ευγνωμοσύνη προς τον Θείο Λυτρωτή.

Τα δύο αυτά αξιώματα, το προφητικό και το αρχιερατικό, το εξάσκησε ο Κύριος εδώ στην γή κατά την δημοσία του δράση με ταπείνωση.

Το δε Βασιλικό αξίωμα το άσκησε εν μέρει και επί της γής, αλλά όλως ιδιαιτέρως με την κάθοδό Του στον Άδη. Εκεί συνέτριψε πύλας χαλκάς και διέλυσε το βασίλειο του Άδου και ανέσυρε τους από αιώνων εκεί καθεύδοντας νεκρούς. Και έπειτα, ανέστη εκ νεκρών, ως παντοδύναμος Θεός και Κύριος της ζωής και του θανάτου.

Οι Απόστολοι, μετά την ημέρα της Πεντηκοστής, φωτισθέντες από το Πνεύμα το Άγιο, δεν βγήκαν στον κόσμο για να κηρύξουν καμία θεωρητική διδασκαλία, καμία φιλοσοφία ή ιδεολογία ή κοσμοθεωρία, που κάποιος άσοφος του κόσμου τούτου την σχεδίασε στο μυαλό του και την κήρυξε στο κόσμο.

Οι Θεοκήρυκες Απόστολοι και Μαθητές του Χριστού, με την χάρη του Παναγίου Πνεύματος, βγήκαν στον κόσμο να κηρύξουν και να μαρτυρήσουν εκείνα που είδαν και άκουσαν οι ίδιοι από τον Μεγάλο Διδάσκαλό τους.

Τα κηρύγματα ανά τον κόσμο των Πνευματοφόρων Αποστόλων έγιναν η αρχή της συστάσεως της  πρώτης Εκκλησίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και έκτοτε η Εκκλησία εν Αγίω Πνεύματι πληροί  τα τέκνα Αυτής, πίστεως, ελπίδος και αγάπης.

Αυτής της θείας των Αγίων Αποστόλων φωνής, άκουσαν και οι Άγιοι Πάντες, πού σήμερα τιμά η Εκκλησία, και που έγιναν μάρτυρες Χριστού «Πυρί εκκαιόμενοι της του Σωτήρος αγάπης, πυρός κατεφρόνησαν και αιμάτων κρουνούς προχέοντες καρτερικώς, την Εκκλησίαν κατήρδευσαν, πίστει  αναθάλουσαν».

Οι Άγιοι Απόστολοι και οι Άγιοι Πάντες, οι τον αγώνα τελέσαντες και την πίστη στον εν Τριάδι Θεώ  κηρύξαντες, είχαν και αυτοί τις πικρίες και τις θλίψεις τους, αλλά και την μεγάλη αγωνία δια την Εκκλησία του Χριστού. Και όμως δεν απελπίστηκαν, αγωνίστηκαν μέχρι τέλους τον αγώνα τον καλό και στεφανώθηκαν παρά του Αρχιθήτου ΧΡΙΣΤΟΥ με το αμαράντινο στεφάνι της δόξης, γενόμενοι ουρανοπολίτες και μέτοχοι της ουρανίου βασιλείας.

Αδελφοί μου,

Η ΜΙΑ, ΑΓΙΑ, ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, που κεφαλή έχει τον Χριστό, είναι ένας σύγχρονος Θεόδοτος ζωντανός οργανισμός, που κινείται στο διηνεκές, εν Αγίω Πνεύματι, και χρειάζεται νέους αγωνιστές, νέους μάρτυρες. «Θαρσείτε, μη φοβείσθε»!

Αυτή είναι η παρήγορη φωνή του Κυρίου που καθησύχασε τους μαθητές Του, όταν το πλοίο τους   βρίσκεται κλυδωνισμένο στα κύματα της θαλάσσης της Τιβεριάδος. Αυτή η ίδια φωνή διαχρονικά και σήμερα ακούγεται μέσα από την Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, την μόνη πηγή σωτηρίας.

Έχετε θάρρος, λοιπόν και μη φοβείσθε, έχουμε πρεσβευτές προ του θρόνου του Παντάνακτος Θεού την  κυρία Θεοτόκο και τους Αγίους Πάντες και ας βαδίζουμε με πίστη πάντες τον δρόμο της χάριτος, της αληθείας και του φωτός, εν Αγίω Πνεύματι. ΑΜΗΝ.    Ο Λ.Κ.Α.Π.