«Δεύτε οπίσω μου και ποιήσω υμάς αλιείς ανθρώπων» 

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Όσο μεγάλο και υψηλό είναι το έργο της ανάπλασης και σωτηρίας της εικόνας του Θεού Πατρός, του ανθρώπου της κάθε εποχής, τόσο μεγάλη είναι και η εκλογή και η αξία των οργάνων του υψίστου υπουργήματος.

Αλλά ποιος θα μπορούσε να εκλέξει όργανα άξια του μεγάλου έργου της ανάπλασης και σωτηρίας της  εικόνας του Θεού Πατρός, και τα οποία χάριτι θεία να σοφίσει, να ενισχύσει αυτά και να αποστείλει ανά τον κόσμο δια το σωτήριο, δια τον άνθρωπο, έργο ειμή αυτός ο Σωτήρας του κόσμου, ο Μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού.

Ναι, ο Υιός και Λόγος του Θεού, που έκλινε ουρανούς, και ήλθε στον κόσμο εκουσίως, γενόμενος  άνθρωπος δια την σωτηρία του ανθρώπου, αυτός ο Θεάνθρωπος εκλέγει, καλεί, φωτίζει και ενδύει δια της ουρανίου πανοπλίας, τους κήρυκες της πίστης και διδασκάλους της οικουμένης και τους ξαποστέλνει να φέρουν σε πέρας την ανάπλαση και σωτηρία, «τοις καθημένοις εν χώρα και σκιά θανάτου», έργο που άρχισε επί της γης ο αρχηγός της σωτηρίας του κόσμου, ο της Παρθένου Υιός.

Στο σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα που ακούσαμε, ο ευαγγελιστής Ματθαίος καταγράφει εκείνη την ευλογημένη συνάντηση του Κυρίου με τους δύο αδελφούς Πέτρο και Ανδρέα, εκείνους τους ψαράδες της Τιβεριάδος, τους οποίους και καλεί «Δεύτε οπίσω μου και ποιήσω υμάς αλιείς ανθρώπων» και αυτοί άφησαν τα δίκτυα στην θάλασσα και τον ακολούθησαν.

Το ίδιο κάλεσμα κάνει, ο Κύριος, και στους άλλους δύο ψαράδες αδελφούς, Ιάκωβο και Ιωάννη, τους υιούς Ζεβεδαίου «Δεύτε και υμείς ακολουθήσατέ μοι και αναδείξω υμάς αλιείς ανθρώπων».

Και περιήγε, λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ο Ιησούς όλη την Γαλιλαία, και δίδασκε στις συναγωγές και κήρυττε το ευαγγέλιο της βασιλείας, και «θεραπεύων πάσαν νόσον και πάσαν αρρωστίαν εν των λαώ».

Αυτές τις θείες αλήθειες, αυτά τα θεία μαθήματα της ζωής και σωτηρίας, οι δώδεκα ψαράδες της Γαλιλαίας, εν αγίω πνεύματι, φωτισθέντες κήρυξαν ανά την οικουμένη και έγιναν αλιείς ανθρώπων, «τα μωρά του κόσμου εξελέξατο ο Θεός, ίνα τους σοφούς καταισχύνη».

«Ο λαός ο καθήμενος εν σκότει, είδε φως μέγα και τοις καθημένοις εν χώρα και σκιά θανάτου φως ανέτειλε αυτοίς». Σκότος και σκιά θανάτου είναι η αμαρτία και η ανομία που σύρει τον άνθρωπο στην απώλεια και στον αιώνιο θάνατο, που είναι ο χωρισμός του ανθρώπου από τον Θεό.

Φως, είναι η αλήθεια, η αρετή και η δικαιοσύνη, που οδηγεί τον άνθρωπο στην σωτηρία και την αιώνιο ζωή. Οι θείοι απόστολοι, τα πάνχρυσα στόματα του Θείου Λόγου, ανέσυραν την ανθρωπότητα από το σκότος της αμάθειας, της δεισιδαιμονίας και ειδωλολατρίας και την ύψωσαν στη γνώση του αληθινού Θεού και στον αληθή αυτής προορισμό.

Άρα λοιπόν έργον της θείας προνοίας η εκλογή των αλιέων, ίνα καταστήσει αυτούς φως του κόσμου, αλιείς ανθρώπων, εργάτες του αμπελώνα της Εκκλησίας Του, «Εγώ ειμί η άμπελος και υμείς τα κλήματα και ο Πατήρ μου ο γεωργός εστίν».

«Δεύτε οπίσω μου και ποιήσω υμάς αλιείς ανθρώπων».

Αδελφοί μου,

Ελάτε, λοιπόν, και εμείς σήμερα και ας ακούσουμε, το μέγα κάλεσμα του Σωτήρος Χριστού και να μελετήσουμε της αιωνίου ζωής τα ευαγγελικά ρήματα και τότε δια της πίστεως και καλών έργων μας θα ενωθούμε με τον Σωτήρα του κόσμου ΧΡΙΣΤΟ και να γίνουμε Χριστοφόροι, για να σωθούμε από τον κατακλυσμό της αμαρτίας και να λάμψει τότε και σε μας το Θαβώριο Φως, το φώς της αληθείας.

ΑΜΗΝ.

+ Ο Μητροπολίτης Λέρου, Καλύμνου & Αστυπαλαίας Παΐσιος