«Ύπαγε και ως επίστευσας γεννηθήτω σοι»

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Μεγάλη και σωτήρια η δύναμη της πίστεως, μέγιστα δε και τα εξ’ αυτής που πηγάζουν αγαθά.

Η τελεία, αληθινή και ζέουσα πίστη, όρη μεταθέτει, νεκρούς εγήρει, δαίμονες εκδιώκει, λεπρούς καθαρίζει, και πάσα νόσο και ασθένεια θεραπεύει. Όσο θερμή και τελειότερη είναι η πίστη στο Θεό, τόσο πλούσια  είναι τα ελέη του Θεού στον άνθρωπο.

Παράδειγμα αληθινής και τελείας πίστης φαίνεται στο σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα, στο πρόσωπο του εκατόνταρχου, ο οποίος είχε τελεία πίστη προς την παντοδυναμία του Μεγάλου Ιατρού, της ψυχής και του σώματος Ιησού Χριστού και του ζητά την θεραπεία του δούλου του.

Ο εκατόνταρχος αυτός ήταν εθνικός, ειδωλολάτρης, όμως αγαπούσε πολύ το ιουδαϊκό έθνος, γιατί πίστευε στον μόνο αληθινό Θεό, και μάλιστα αυτός ο ειδωλολάτρης οικοδόμησε την συναγωγή στην Καπερναούμ, η δε εκδήλωση και προσφορά δεικνύει την ευαίσθητη και αγαθή ψυχή αυτού προς γνώση της αλήθειας.

Την αγαθή ψυχή του εκατόνταρχου ειδωλολάτρη είδε, ο Μέγας Ιατρός της ψυχής και του σώματος, ο Κύριος της Δόξης, και του λέγει - «ύπαγε και ως επίστευσας γενηθήτω σοι ως θέλεις. Και ιάθει ο παις αυτού εν τη ώρα εκείνη».

Ο Εκατόνταρχος σκεπτόμενος λογικά επίστευσε, αληθώς, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός αληθινός και δύναται με το λόγο του να εκδιώξει την ασθένεια και να επαναφέρει την υγεία στον δούλο του. Και όχι μόνον επίστευσε από καρδίας, αλλά και ενώπιον πάντων ομολόγησε, ότι δεν ήταν ικανός να δεχθεί στο σπίτι του τον Κύριο, λέγων «Κύριε, ουκ ειμί ικανός, ίνα μου υπό την στέγην εισέλθης».

Το λαμπρό αυτό παράδειγμα πρέπει και ο άνθρωπος της κάθε εποχής να έχει υπ’ όψιν του, την πίστη, την ευλάβεια, και την ταπεινοφροσύνη του εκατόνταρχου εάν πραγματικά πιστεύει στον μόνο αληθινό Θεό και να ομολογεί προσευχόμενος την αναξιότητά του.

Η δικαιοσύνη του Θεού είναι μία και η αυτή για όλο τον κόσμο και δεν κάνει διάκριση για τους Ιουδαίους και τους χριστιανούς, τους μεν πιστούς και δικαίους βραβεύει δι’ αιωνίου ζωής και ευδαιμονίας, τους δε απίστους και αμαρτωλούς τιμωρεί και κολάζει δι’ αιωνίων βασάνων. «Ότι γινώσκει Κύριος οδόν δικαίων, και οδός ασεβών απολείται».

Η πίστη είναι η πρώτη και θεμελιώδης αρετή και δια της πίστεως λαμβάνει ο άνθρωπος παρά του Θεού πάντα τα αγαθά.

Η πίστη πρέπει να είναι θερμή, ζέουσα και όχι χλιαρή, ως λέγει στην αποκάλυψη, ο υψιπέτης αετός της αγάπης, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος.

Η πίστη παρέχει στον πιστό της κάθε εποχής τα ορθά αιτήματα και θεραπεύει τις θλίψεις και παρέχει το υψηλότερο και μέγιστο αγαθό την σωτηρία της ψυχής του.

Ο Θεός είναι δίκαιος, αληθής, πανάγιος και όλος αγάπη προς πάντα άνθρωπο που πραγματικά πιστεύει και ακολουθεί τις εντολές του, και αποδίδει σ’ έναν έκαστο κατά τα έργα και τις πράξεις αυτού.

«Λούσασθε», λέγει, «και καθαροί γίνεσθε, αφέλετε τας πονηρίας από των ψυχών υμών». Ο Θεός φανέρωσε δια των αγίων αυτού προφητών πόσον αποστρέφεται την αμαρτία, και τιμωρεί την ανομία, το ψεύδος, την αδικία, το μίσος.

Αδελφοί μου,

Εμείς σήμερα ας έχουμε στην καρδιά μας την ζέουσα πίστη, την τελεία πίστη, την ευλάβεια και την ταπείνωση, ως ο εκατόνταρχος της σημερινής ευαγγελικής περικοπής, και αφού καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από παντός μολυσμού σαρκός  και πνεύματος, ας ζητήσουμε την χάρη και την ευλογία του Παναγάθου Θεού, «παρά του Οποίου πάσα δόσις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον άνωθεν εστίν παρά του Πατρός των Φώτων». ΑΜΗΝ.     Ο Λ.Κ.Α. Παΐσιος