«πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ»

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Τα λόγια αυτά του Μεγάλου Διδασκάλου, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, με βαριά καρδία δέχονται οι άνθρωποι της κάθε εποχής. Ποιός, λένε να πουλήσει τα υπάρχοντά του και να τα μοιράσει στους πτωχούς, και τότε με την θέλησή του θα γίνει και αυτός πτωχός.

Πρέπει ο άνθρωπος αυτός που θα πράξει αυτή την θεάρεστη πράξη και προσφορά της αγάπης και της αλληλεγγύης προς τον πτωχό άνθρωπο να εμπνέεται από αγάπη Χριστού και να έχει μεγάλη αυταπάρνηση για να πράξει αυτό.

Βέβαια έχουμε παραδείγματα αγίων της Εκκλησίας μας, που έκαμαν πράξη τους τον ευαγγελικό λόγο  «πάντα όσα έχεις πώλησον και διάδος πτωχοίς», αλλά και πολλών ανθρώπων που έχουν στο έπακρο  ανεπτυγμένη αυτή την μεγάλη αρετή της αυταπάρνησης, και το σπουδαιότερο πράττουν την εντολή της  αγάπης, που κατά τον απόστολο Παύλο «η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει».

Οι άνθρωποι αυτοί ακολούθησαν τον Χριστό και έδειξαν εμπράκτως την αγάπη τους σύμφωνα με την θεία παραγγελία, και εάν ο άνθρωπος της κάθε εποχής κατανοήσει τον σκοπό και το πνεύμα της θείας παραγγελίας, τότε το αδύνατο παρά ανθρώποις γίνεται δυνατό από τον Θεό του ελέους και των οικτιρμών.

Η εντολή του Κυρίου, προς τον σφόδρα εκείνο πλούσιο, της σημερινής ευαγγελικής περικοπής, δεν εννοεί ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να πουλήσουν τα υπάρχοντά τους και να τα μοιράσουν στους πτωχούς. Η προσταγή αυτή του Κυρίου εννοεί και διδάσκει διαχρονικά ότι, πρέπει ο άνθρωπος να αποβάλλει από την ψυχή του τις κακές έλξεις και επιθυμίες, που γεννά ο πλούτος, και του οποίου η μη καλή χρήση αμαυρώνει και δηλητηριάζει τον εσωτερικό του κόσμου, αυτή ταύτη την ψυχή του.

Η προσκόλληση προς τα πλούτη, η σφόδρα επιθυμία για τα χρήματα, και ό,τι άλλο πράγμα έχει σχέση με τα πρόσκαιρα και μάταια αγαθά αυτού του κόσμου, αφαιρούν και εκριζώνουν παντελώς από την ψυχή και την καρδιά κάθε ανθρώπου ό,τι όσιο και ιερό.

Τελικά ο Κύριος με αυτή την εντολή προς τον πλούσιο, «πάντα όσα έχεις πώλησον και διάδος πτωχοίς», που είναι ο γνώμονας της σωτηρίας του ανθρώπου, θέλει να διδάξει ότι, πρέπει ο άνθρωπος να έχει ως κορωνίδα την εγκράτεια, την ελεημοσύνη, την αλληλεγγύη, την ευσπλαχνία, και τέλος την αγάπη προς πάντα άνθρωπο ακόμα και στον εχθρό του, προκειμένου να έχει θησαυρό «εν τω ουρανώ».

Ο άνθρωπος πρέπει να κατανοήσει ότι, όσα πλούτη έχει πάντα ταύτα είναι δώρα του Θεού, και ότι αυτός είναι απλούς οικονόμος αυτών των δωρεών του Θεού, και πρέπει να τα διαχειρίζεται κατά το θέλημα του Δωρεοδότου Θεού.

Αδελφοί μου,

Ο Κύριος του ουρανού και της γης, ο Θεάνθρωπος Ιησούς, στην ευαγγελική περικοπή που ακούσαμε σήμερα, καλεί τον σφόδρα εκείνο πλούσιο ένα πράγμα να κάμει, να πουλήσει πάντα όσα έχει και να τα  μοιράσει στους πτωχούς και τότε θα έχει θησαυρό στον ουρανό. Εάν λοιπόν κι εμείς θέλουμε να έχουμε θησαυρό στο ουρανό, οφείλουμε να πράττουμε κατά το νόμο και το θέλημα της χάριτος του Θεού, αφού πιστεύουμε ότι μόνο με την χάρη και το έλεος αυτού θα τύχουμε μέτοχοι της ουρανίου αυτού βασιλείας.

Ο Κύριος είπε στον σφόδρα εκείνο πλούσιο «Τα αδύνατα παρά ανθρώποις, δυνατά παρά τω Θεώ εστίν».

ΑΜΗΝ     Ο Λ.Κ.Α. Παΐσιος