«Φωνή βοώντος εν τη ερήμω, ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου»

Ο Ιερός ευαγγελιστής Μάρκος, στην σημερινή ευαγγελική περικοπή, αναφέρεται στην παρουσία και το έργο του Ιωάννου του Προδρόμου στην έρημο του Ιορδάνη: «εγένετο Ιωάννης βαπτίζων εν τη ερήμῳ και κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εις άφεσιν αμαρτιών».

Η φωνή αυτή του Ιωάννου του Προδρόμου, «φωνή βοώντος εν τη ερήμῳ», που από τα βάθη της έρημου ακούστηκε, ως φωνή του Θεού, ήταν το θείο κάλεσμα του Θεού προς τον άνθρωπο, προκειμένου ο άνθρωπος ο καθήμενος - εν σκότει και σκιά θανάτου, να απομακρυνθεί από το σκοτάδι, από την αμαρτία, να μετανοήσει και να ζήσει τον Χριστό. Να  ζήσει την κατά Χριστό ζωή! Να δεί το Φώς το αληθινό, που ήλθε εξ ουρανού να φωτίσει και να αγιάσει τον πεπτωκότα άνθρωπο.

Η αμαρτία κατά την Αγία Γραφή, «είναι η ανομία», είναι η παρακοή, είναι η παράβαση των αγίων εντολών του Θεού Πατρός, ο δε ο Ιερός Χρυσόστομος, λέγει «το όντως κακόν η αμαρτία, ής το τέλος απώλεια».

Με την αμαρτία ο άνθρωπος αποχωρίζεται από το φως, την ζωή και την αλήθεια και ρίπτεται στο σκότος της αγνωσίας και τελικά στον θάνατο τον πνευματικό, που είναι ο χωρισμός του ανθρώπου από τον Θεό.

Τα οψώνια της αμαρτίας οδηγούν τον κατ’ εικόνα Θεού άνθρωπο της κάθε εποχής μακριά από τον Θεό, τον Πλάστη και Δημιουργό.

Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει: «Ψυχή άπαξ αμαρτίας γευσαμένη και αναλγήτως διατεθείσα, πολλήν παρέχει νοσήματι την προσθήκην» - Η ψυχή που γεύτηκε μια φορά την αμαρτία και παραμένει αναίσθητη, προσθέτει μεγαλύτερη επιδείνωση στο πάθος.

Ο Θεάνθρωπος Ιησούς, «ως άνθρωπος εν ποταμώ» έρχεται να καλέσει όχι τους δικαίους, αλλά τους αμαρτωλούς σε μετάνοια «ου γαρ ήλθον καλέσαι δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν».

Μετάνοια, είναι και λέγεται, η ανακαίνιση της ψυχής του αμαρτωλού ανθρώπου, και η μεταβολή των φρονημάτων, των αισθημάτων και των πράξεών του, σύμφωνα με τον άγιο λόγο του ευαγγελίου.

Η αληθινή μετάνοια παρέχει στον άνθρωπο την δύναμη να αποβάλλει την αμαρτία και συγχρόνως να μισήσει τα έργα του σκότους, που είναι το μίσος, η έχθρα, η αδικία, ο εγωϊσμός και να ενωθεί με τον Θεό  Πατέρα δια Ιησού Χριστού.

Αδελφοί μου,

Η επί γης στρατευομένη του Χριστού Εκκλησία, ακολουθούσα την διδασκαλία των Πατέρων της δια την πιστή διαφύλαξη και απομάκρυνση του Ορθοδόξου ποιμνίου της από την θεοστυγή αμαρτία, λέγει: «ευαγγελιζόμενοι, λοιπόν κατά την εντολήν του Κυρίου όλον τον κόσμον και κηρύττοντες επί τω ονόματι αυτού μετάνοιαν και άφεσιν αμαρτιών εις πάντα τα έθνη (Λουκ.κβ,47), έχομεν χρέος να παραθέτωμεν εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστώ τω Θεώ και να αγαπώμεν  αλλήλους,  ομολογούντες εν ομονοία «Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα,Τριάδα ομοούσιον και αχώριστον» - απόσπασμα - αποφάσεις Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας-Κρήτη 18-27 Ιουνίου 2016.

Η χάρις και το άπειρον έλεος του Τριαδικού Θεού, είη μετά πάντων ημών αδελφοί.

Πατρικώς εύχομαι από καρδίας ευλογημένον, υγιεινόν και σωτήριον το νέον έτος 2021.

ΑΜΗΝ.  + Ο Λ.Κ.Α. ΠΑΪΣΙΟΣ