«Τους αγίους ο Κύριος, τους εν γη εθαυμάστωσε!» 

Αγαπητοί μου  αδελφοί,

Η Εκκλησία μας σήμερα, πρώτη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή, εορτάζει την μνήμη όλων των Αγίων, οι οποίοι, εν έργοις και λόγοις, με την χάρη του Παναγίου Πνεύματος, έγιναν οι μάρτυρες της πρώτης και μεγάλης μαρτυρίας Εκείνου, που έκλινε ουρανούς και ήλθε στην γή για να ενώσει τα διεστώτα, να ενώσει άνθρωπο και Θεό, γη και ουρανό.

Η Κυριακή των Αγίων Πάντων είναι η εορτή και η μαρτυρία της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας στα πρόσωπα όλων των Αγίων της, από το Σεπτό και Άγιο Πρόσωπο της  Κυρίας Θεοτόκου, των Θεοκηρύκων Αποστόλων και των Αγίων Πάντων, μέχρι σήμερα και μέχρι την συντέλεια των αιώνων.

Οι Απόστολοι, μετά την ημέρα της Πεντηκοστής, φωτισθέντες από το Πνεύμα το Άγιο, δεν βγήκαν στον κόσμο για να κηρύξουν καμία θεωρητική διδασκαλία, καμία φιλοσοφία ή ιδεολογία ή κοσμοθεωρία, που κάποιος την σχεδίασε στο μυαλό του και την έβγαλε στο κόσμο.

Οι Θεοκήρυκες Απόστολοι και Μαθητές του Χριστού με την χάρη του Παναγίου Πνεύματος εξήλθον στον κόσμο να κηρύξουν και να μαρτυρήσουν εκείνα που είδαν και άκουσαν οι ίδιοι από τον Μεγάλο Διδάσκαλό τους, «πορευθέντες, ούν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τηρείν πάντα όσα ενετειλάμην υμίν».

Οι ίδιοι Θεοκήρυκες Απόστολοι μαρτυρούν και βεβαιώνουν και κηρύττουν ό,τι είδαν και άκουσαν από τον Μέγα Διδάσκαλό τους, γεγονότα πραγματικά και όντως ιστορικά φανέρωσαν, τοις ανθρώποις την παρουσία του Θεανθρώπου Ιησού στην γή. Αυτής της θείας φωνής των Αγίων Αποστόλων ήκουσαν και οι Άγιοι Πάντες και έγιναν μάρτυρες Χριστού. «Πυρί εκκαιόμενοι, της του Κυρίου αγάπης, πυρός κατεφρόνησαν».

Μεγάλη είναι η χορεία των ιερών αγωνιστών και μαρτύρων της πίστεως. Αυτοί αποτελούν τους απαστράψαντας λίθους του στέμματος του Βασιλέως Χριστού. Αυτοί είναι τα μυρίπνοα άνθη του Παραδείσου, οι πολιτογραφημένοι στην εν ουρανοίς θριαμβεύουσα Εκκλησία, ως οι ουρανοπολίτες.

Δόξα, τιμή και έπαινος στους αξίους αυτούς αγωνιστές του ωραίου και καλού αυτού αγώνα υπέρ της Χριστού πίστεως και μαρτυρίας!

Η Εκκλησία όμως δεν είναι κάτι το παλαιό. Είναι ένας σύγχρονος Θεόδοτος ζωντανός οργανισμός που κινείται στο διηνεκές, εν αγίω Πνεύματι, και χρειάζεται νέους αγωνιστές, νέους μάρτυρες. Δι’ αυτό σήμερα, στο αποστολικό ανάγνωσμα, μας καλεί, ο πρώτος μετά τον Ένα, ο Απόστολος Παύλος, να αναλάβουν οι στον Χριστό πιστεύοντες τον αγώνα της αρετής και του καλού με ζήλο, με θάρρος και υπομονή.

Είναι βέβαιο ότι, σε αυτή την ιερή προσπάθεια και εντός της Εκκλησίας Του, της μόνης πηγής σωτηρίας μας, οι Χριστιανοί έχουν πάντοτε συμπαραστάτη και ενισχυτή, Εκείνον, που έγινε άνθρωπος, τον Θεάνθρωπο Ιησού, τον Αρχηγό και τελειωτή της πίστεώς μας.

Οι Άγιοι Απόστολοι, και οι Άγιοι Πάντες – οι τον αγώνα τελέσαντες και την πίστη στον εν Τριάδι Θεώ  κηρύξαντες – είχαν και αυτοί τις πικρίες τους και τις θλίψεις τους, αλλά και την μεγάλη αγωνία τους δια την Εκκλησία του Χριστού και όμως δεν απελπίστηκαν, αγωνίστηκαν μέχρι τέλους τον αγώνα και έτυχον της ουρανίου ζωής και θείας μακαριότητας.

Αδελφοί μου,

«Θαρσείτε, μη φοβείσθε»! Αυτή είναι η παρήγορη φωνή του Κυρίου, ο οποίος καθησύχασε τους μαθητές Του, όταν το πλοίο τους το κτυπούσε ο δυνατός άνεμος στα παφλάζοντα κύματα της θαλάσσης της Τιβεριάδος, λέγοντάς τους «έχετε θάρρος, μη φοβείσθε».

Η ίδια φωνή διαχρονικά και σήμερα ακούγεται σ’ αυτή την τεταραγμένη εποχή των πολλαπλών αμφισβητήσεων, μη φοβείσθε αδελφοί μου τους Αγίους Πάντες και την Κυρία Θεοτόκο, έχοντες πρεσβευτές προς τον Κύριο, ας βαδίζουμε πάντες τον δρόμο της χάριτος, της αληθείας και του φωτός, εν
Αγίω Πνεύματι. ΑΜΗΝ.

+ Ο Μητροπολίτης Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας Παΐσιος