TΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚHΣ

«Λέγει  τω παραλυτικώ, τέκνον  αφέωνταί σοι  αι  αμαρτίαι σου».

Αγαπητοί μου  αδελφοί,

Στην σημερινή ευαγγελική περικοπή ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Μάρκος, μας καταγράφει μία διήγηση αξιάκουστη και άκρως συγκινητική, και η οποία συγκινεί κάθε πιστό άνθρωπο που την ακούει και η οποία ωφελεί ψυχικά τον άνθρωπο της κάθε  εποχής, και τούτο γιατί  ο λόγος του Κυρίου Ιησού είναι ο αυτός πάντοτε και που σκοπό έχει την σωτηρία του ανθρωπίνου γένους.

«Έρχου και ίδε»   (Ιωαν. α , 47)

Λαμπρή, αγαπητοί μου αδελφοί, λαμπρή και χαρμόσυνη πανήγυρη πανηγυρίζει η Ορθόδοξη του Χριστού Εκκλησία, την πρώτη Κυριακή των Νηστειών και καλεί εμάς, τα παιδιά της, να σπεύσουμε και με ύμνους και πνευματικές ωδές να δοξολογήσουμε τον εν Τριάδι Θεώ.

Ἀριθμ. Πρωτ. 96

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,

ΧΑΡΙΣ ΕΙΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ

ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,

ΠΑΡ᾿ HΜΩΝ ΔΕ ΕΥΧΗ, ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΗΣΙΣ

Ο Θεάνθρωπος Ιησούς, ο ετάζων καρδίας και νεφρούς και τα βάθη των ανθρώπων γινώσκων, ταπεινός και πράος και με το κάλυμμα της ανθρωπίνης φύσεως, από άπειρο αγάπη προς τον πεπτωκότα άνθρωπο, ήλθε εκουσίως εκ του ουρανού καταβάς και έπαθε τον εκούσιο και σταυρικό αυτού θάνατο, υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας.

«ΟΤΙ  ΟΥΤΟΣ Ο ΥΙΟΣ ΜΟΥ  ΝΕΚΡΟΣ ΗΝ ΚΑΙ ΑΝΕΖΗΣΕ ΚΑΙ ΑΠΟΛΩΛΟΣ ΗΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΘΗ»

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Ο Θεός Πατέρας έπλασε τον άνθρωπο κατ’ εικόνα αυτού και ομοίωση, και τον έθεσε κυρίαρχο του Παραδείσου της τρυφής· δυστυχώς όμως ο άνθρωπος, «φθόνω διαβόλου απατηθείς της βρώσεως μετέσχε, των εντολών σου παραβάτης γεγονώς», βρέθηκε μακριά από την αγάπη και την Πατρική στοργή.

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Στην ωραία και ωφέλιμη ευαγγελική περικοπή που ακούσαμε σήμερα, την πρώτη Κυριακή του Τριωδίου, την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου, θεμελιώνεται η μεγάλη διδασκαλία που καλείται αρετή της ταπεινοφροσύνης στο μεγάλο χριστιανικό οικοδόμημα της σωτηρίας του ανθρώπου.

«Ω γύναι, μεγάλη σου η πίστις, γεννηθήτω σοι ως θέλεις»

Αγαπητοί μου  αδελφοί,

Η σημερινή ευαγγελική περικοπή του Ευαγγελιστού Ματθαίου, μας καταγράφει το θαύμα της απαλλαγής, από τις ενέργειες του Διαβόλου, της θυγατέρας της Χαναναίας γυναίκας, της γυναίκας εκείνης, η οποία παρακαλούσε, μετά πολλών δακρύων, τον μέγα Ιατρό της ψυχής και του σώματος, να την λυπηθεί και να σώσει την κόρη της.

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Οι λόγοι, αυτοί του Κυρίου, μεταξύ των πολλών και θείων διδασκαλιών Του, αναφέρονται στην γνωστή παραβολή των ταλάντων, η οποία είναι λίαν διδακτική σε κάθε άνθρωπο, πού θέλει και επιζητεί την αιώνιο σωτηρία της ταλαιπωρημένης ψυχής του.

«Ιδού τα ημίση των υπαρχόντων μου, Κύριε, δίδωμι τοις πτωχοίς»

Στην σημερινή ευαγγελική περικοπή, όπως ακούσαμε, ο Κύριος πηγαίνοντας στα Ιεροσόλυμα - μέσω της Σαμάρειας και της Γαλιλαίας των εθνών - και καθώς έμπαινε σε ένα χωριό,  τον συνάντησαν δέκα λεπροί, και αυτοί στάθηκαν από μακριά και του φώναζαν δυνατά: «Ιησού, αφέντη, ελέησέ μας !».