TΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚHΣ

Αγαπητοί μου αδελφοί, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !

Μία παντοδύναμος δύναμις, από την οποία δημιουργήθηκε, εξαρτάται, βασίζεται και υπακούει το σύμπαν – κατά τους λόγους του προφητάνακτος Δαβίδ: «όριον έθου, ό ου παρελεύσεται... ο στεγάζων εν ύδασι τα υπερώα αυτού... ο θεμελιών την γήν επί την ασφάλειαν αυτής» - εξέρχεται σήμερα από το αληθέστατο στόμα του Ιησού Χριστού.

Στην σημερινή Ευαγγελική περικοπή ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο επιστήθιος φίλος και ηγαπημένος μαθητής του Κυρίου μας, υιός της βροντής, καταγράφει τους αψευδείς λόγους του Μεγάλου Διδασκάλου και Σωτήρος Χριστού: «Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν, εν πνεύματι και αληθεία δεί προσκυνείν».

Αγαπητοί μου αδελφοί  «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ»!

Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή μας καταγράφει το θαύμα του παραλύτου της Βηθεσδά, ο οποίος τριανταοκτώ ολόκληρα χρόνια προσπαθούσε να βρεί την ποθούμενη υγεία του.

«Υπάγετε, είπατε τοις μαθηταίς αυτού και τω Πέτρω, ότι προάγει υμάς εις την Γαλιλαίαν, εκεί αυτόν όψεσθε».

Ἀριθμ. Πρωτ. 257

† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ EΛΕΟΣ

ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Τιμιώτατοι ἀδελφοί καί προσφιλέστατα τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Διατρέξαντες ἐν νηστείᾳ καί προσευχῇ τόν δόλιχον τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, φθάσαντες δέ τό σωτήριον πάθος Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, καθιστάμεθα σήμερον κοινωνοί τῆς χαρᾶς τῆς λαμπροφόρου Ἐγέρσεως Αὐτοῦ.

«Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ωσαννά  εν τοις υψίστοις».

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Η Εκκλησία μας υψώνει σήμερα στο μέσο των Ναών το Τίμιο και Ζωοποιό Ξύλο, τον  Σταυρό, και ψάλλει: «τον Σταυρόν Σου Προσκυνούμεν Δέσποτα και την Αγίαν σου Ανάστασιν δοξάζομεν».

«Λέγει  τω παραλυτικώ, τέκνον  αφέωνταί σοι  αι  αμαρτίαι σου».

Αγαπητοί μου  αδελφοί,

Στην σημερινή ευαγγελική περικοπή ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Μάρκος, μας καταγράφει μία διήγηση αξιάκουστη και άκρως συγκινητική, και η οποία συγκινεί κάθε πιστό άνθρωπο που την ακούει και η οποία ωφελεί ψυχικά τον άνθρωπο της κάθε  εποχής, και τούτο γιατί  ο λόγος του Κυρίου Ιησού είναι ο αυτός πάντοτε και που σκοπό έχει την σωτηρία του ανθρωπίνου γένους.

«Έρχου και ίδε»   (Ιωαν. α , 47)

Λαμπρή, αγαπητοί μου αδελφοί, λαμπρή και χαρμόσυνη πανήγυρη πανηγυρίζει η Ορθόδοξη του Χριστού Εκκλησία, την πρώτη Κυριακή των Νηστειών και καλεί εμάς, τα παιδιά της, να σπεύσουμε και με ύμνους και πνευματικές ωδές να δοξολογήσουμε τον εν Τριάδι Θεώ.

Ἀριθμ. Πρωτ. 96

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,

ΧΑΡΙΣ ΕΙΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ

ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,

ΠΑΡ᾿ HΜΩΝ ΔΕ ΕΥΧΗ, ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΗΣΙΣ

Ο Θεάνθρωπος Ιησούς, ο ετάζων καρδίας και νεφρούς και τα βάθη των ανθρώπων γινώσκων, ταπεινός και πράος και με το κάλυμμα της ανθρωπίνης φύσεως, από άπειρο αγάπη προς τον πεπτωκότα άνθρωπο, ήλθε εκουσίως εκ του ουρανού καταβάς και έπαθε τον εκούσιο και σταυρικό αυτού θάνατο, υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας.