TΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚHΣ

«και έπεσεν επί πρόσωπον παρά του πόδας του Ιησού ευχαριστών αυτώ»

Αγαπητοί μου  αδελφοί,

Ο Θεάνθρωπος Ιησούς δίδασκε πανταχού τον λόγο της αληθείας και φώτιζε τις ψυχές των ανθρώπων με τον σωτήριο λόγο Του και θεράπευε εκείνους που έπασχαν από διάφορες σωματικές ασθένειες.

«Μετανοείτε ήγγικε γάρ η βασιλεία των ουρανών»

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Η φωνή του Μεγάλου προφήτη Ησαΐα και πέμπτου ευαγγελιστή, αντηχεί στα αυτιά κάθε χριστιανού, λέγοντος ότι ««Παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν· υἱὸς καὶ ἐδόθη ἡμῖν, οὗ ἡ ἀρχὴ ἐπὶ τοῦ ὤμου αὐτοῦ, καὶ καλεῖται τὸ ὄνομα αὐτοῦ μεγάλης βουλῆς Ἄγγελος, Θεὸς ἰσχυρὸς, ἐξουσιαστής, Ἄρχων εἰρήνης, Πατὴρ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος»».

«Φωνή βοώντος εν τη ερήμω, ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου»

Ο Ιερός ευαγγελιστής Μάρκος, στην σημερινή ευαγγελική περικοπή, αναφέρεται στην παρουσία και το έργο του Ιωάννου του Προδρόμου στην έρημο του Ιορδάνη: «εγένετο Ιωάννης βαπτίζων εν τη ερήμῳ και κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εις άφεσιν αμαρτιών».

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Παραμονή των Χριστουγέννων, Μεγάλη  και εόρτιος ημέρα. Χαρμόσυνος η ατμόσφαιρα. Οι  χριστιανοί ετοιμάζονται να πανηγυρίσουν το κοσμοσωτήριο αυτό γεγονός με συνθήκες πρωτόγνωρες, με Ναούς υπό τον νόμο της πολιτείας, λόγω της πανδημίας του ΚορωνοϊοΎ. Κύριος οίδε.

Ο Ιερός Ευαγγελιστής Ματθαίος, στη σημερινή προεόρτιο εορτή των γενεθλίων του Κυρίου, καταγράφει  την κατ’ άνθρωπο γενεαλογία του Χριστού, για να καταδείξει ότι, Αυτός είναι ο ευλογημένος απόγονος του Αβραάμ, ο Λυτρωτής της Οικουμένης, «εξ οίκου και πατριάς Δαυίδ», όπως το είχε προαναγγείλει ο Θεός.

«άνθρωπός τις εποίησεν δείπνον μέγα και εκάλεσε πολλούς»

Αγαπητοί  μου  αδελφοί,

Κλήση μεγάλη και αγία από τον Θεό Πατέρα, τον Πλάστη και Δημιουργό του παντός, ο Οποίος έστειλε τον Μονογενή Υιό Του στον κόσμο, να καλέσει στο μέγα και σωτήριο Αυτού Δείπνο πάντα άνθρωπο που επιζητεί και θέλει να γίνει σύσσωμος και σύναιμος Χριστού.

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Μεγάλη αληθώς η αγαθότητα και μεγίστη δια τον άνθρωπο η φιλανθρωπία του Θεανθρώπου Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού και άπειρο το έλεος και η ευσπλαχνία αυτού.

«πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ»

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Τα λόγια αυτά του Μεγάλου Διδασκάλου, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, με βαριά καρδία δέχονται οι άνθρωποι της κάθε εποχής. Ποιός, λένε να πουλήσει τα υπάρχοντά του και να τα μοιράσει στους πτωχούς, και τότε με την θέλησή του θα γίνει και αυτός πτωχός.

Αγαπητοί μου αδελφοί,

«Χαίρετε εν Κυρίω και ενδυναμούσθε εν τω κράτει της ισχύος Αυτού».

Ο άφρων πλούσιος της σημερινής ευαγγελικής περικοπής, δεν ακούει την φωνή της αλήθειας, ούτε πείθεται και δεν ενδυναμώνεται από τον ορθό λόγο του Κυρίου, αλλά σκεπτόμενος στη ματαιότητα του κόσμου του, δίδει μόνος του τη λύση.

Αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε εν Κυρίω Ιησού.

Ο Μέγας Διδάσκαλος, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ποτέ δεν παραλείπει, αλλά και στιγμή που να μη διδάξει σε όποιο μέρος και αν ευρίσκεται.

Δύο μεγάλα γεγονότα, δύο θαύματα, μας καταγράφει στη σημερινή ευαγγελική περικοπή ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς. Εκείνο της ανάστασης της κόρης του αρχισυναγώγου Ιαείρου, και εκείνο της αιμορροούσης γυναίκας.