TΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚHΣ

Αγαπητοί  μου  αδελφοί,

Ο Κύριος, των κυριευόντων και Βασιλεύς των βασιλευόντων, στην παρουσία των δύο δαιμονιζόμενων, της σημερινής περικοπής, εκδιώκει τα πονηρά και ακάθαρτα πνεύματα, τους κακοποιούς δαίμονες, που για πολλά χρόνια βασάνιζαν αυτές τις δύο ψυχές, σωματικά και ψυχικά - ασθενή το σώμα ασθενή και ψυχή -.

«Αιρετικόν άνθρωπον μετά μίαν και δευτέραν νουθεσίαν παραιτού»

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Ο Απόστολος Παύλος, στην σημερινή αποστολική περικοπή που ακούσαμε, μας λέγει – αιρετικό άνθρωπο, πού επιμένει να δημιουργεί σκάνδαλα και διαιρέσεις στην Εκκλησία, μολονότι τον συμβουλεύεις για πρώτη και δεύτερη φορά, παράτησέ το και απόφυγέ το -.

«Πάντες γάρ υιοί   Θεού εστέ δια της πίστεως Ιησού Χριστού»

Αδελφοί μου,

Στην σημερινή αποστολική περικοπή πού ακούσαμε, ο των εθνών απόστολος Παύλος λέγει προς τους Γαλάτας και διαχρονικώς στην Εκκλησία, τη Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική, της οποίας κεφαλή είναι ο Χριστός, ότι πάντες είμαστε παιδιά του Θεού, αφού πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό και ντυθήκαμε το Χριστό.

«Του Σωτήρος, τους υπηρέτας εν ύμνοις τιμήσων με»

Η παγκόσμιος ιστορία δεν παρουσιάζει άλλο παράδειγμα αυταπάρνησης και αυτοθυσίας ανθρώπων, που ζητούσαν τον θρίαμβο της ιδέας της αληθινής πίστης στον εν Τριάδι Θεό του παντός δια την οποίαν αγωνίστηκαν τον αγώνα τον καλό, καθ’ όλη την διάρκεια της επί γης ζωής τους.

«Πας όστις ομολογήσει εν εμοί έμπροσθεν των ανθρώπων ομολογήσω καγώ εν αυτώ έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανοίς»

Αγαπητοί  μου  αδελφοί,

Η Ορθόδοξος Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα πανήγυρη ιερά και μεγαλοπρεπή. Εορτάζει την εορτή  των Αγίων Πάντων.

«Παράδοξα σήμερον, είδον τα έθνη πάντα εν πόλει Δαυίδ, ότε το Πνεύμα κατήλθεν το Ἁγιον εν πυρίναις γλώσσαις».

«Αύτη δε  εστί η αιώνιος ζωή, ίνα γινώσκωσί σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και όν απέστειλας Ιησούν Χριστόν»

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, εορτάζει σήμερα και πανηγυρίζει την μνήμη των Αγίων Πατέρων της Πρώτης εν Νικαία Οικουμενικής Συνόδου που περιχαράκωσε και περιφρούρησε το δόγμα της Θεότητος του Ιησού Χριστού.

Αγαπητοί μου αδελφοί,  Χριστός Ανέστη!

Ο Κύριος των κυριευόντων και Βασιλεύς των βασιλεύντων, ο Κύριος της Δόξης Ιησούς Χριστός, κατά την επίγειο Αυτού ζωή, πάντοτε ειργάζετο το αγαθό, το δίκαιο· «αγαθός ο Κύριος και δικαιοσύνας ηγάπησε», και ως Μέγας ποταμός της θείας χάριτος, του ελέους και της ευσπλαχνίας Του, διέχεε τις ευεργεσίες Του στους πάσχοντες, υπό ποικίλων ψυχικών και σωματικών ασθενειών.

Αγαπητοί μου αδελφοί, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !

Μία παντοδύναμος δύναμις, από την οποία δημιουργήθηκε, εξαρτάται, βασίζεται και υπακούει το σύμπαν – κατά τους λόγους του προφητάνακτος Δαβίδ: «όριον έθου, ό ου παρελεύσεται... ο στεγάζων εν ύδασι τα υπερώα αυτού... ο θεμελιών την γήν επί την ασφάλειαν αυτής» - εξέρχεται σήμερα από το αληθέστατο στόμα του Ιησού Χριστού.

Στην σημερινή Ευαγγελική περικοπή ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο επιστήθιος φίλος και ηγαπημένος μαθητής του Κυρίου μας, υιός της βροντής, καταγράφει τους αψευδείς λόγους του Μεγάλου Διδασκάλου και Σωτήρος Χριστού: «Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν, εν πνεύματι και αληθεία δεί προσκυνείν».

Αγαπητοί μου αδελφοί  «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ»!

Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή μας καταγράφει το θαύμα του παραλύτου της Βηθεσδά, ο οποίος τριανταοκτώ ολόκληρα χρόνια προσπαθούσε να βρεί την ποθούμενη υγεία του.