TΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚHΣ

«Εξήλθεν ο σπείρων του σπείραι τον σπόρον αυτού»

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Στην σημερινή ευαγγελική περικοπή ο Μέγας Διδάσκαλος μας μιλά δια τον σπόρο, τον σπόρο εκείνο πού πέφτει στην γη με την φροντίδα και την επιμέλεια του γεωργού, και άλλοτε ο σπόρος φυτρώνει, βλαστάνει και καρποφορεί, και άλλοτε παραμένει στην γη, σέπεται και χάνεται.

«Θάρσει, τέκνον, αφέωνταί σοι αι αμαρτίαι σου» 

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Ο Κύριός μας ήλθεν στον κόσμο από άπειρο αγάπη προς τον άνθρωπο και έπαθε επάνω στον Σταυρό Του, κυρίως δια να σώσει τον άνθρωπο από τα ψυχικά τραύματα, όμως – ο πλήρης αγάπης ελέους  και οικτιρμών – δεν ήταν αδιάφορος και δια τα σωματικά τραύματα του ανθρώπου.

Αγαπητοί  μου  αδελφοί,

Ο Κύριος, που έκλινε ουρανούς, ήλθε στην γή εκουσίως δια να καταργήσει την τυραννική εξουσία του Διαβόλου, που ο πονηρός άρχοντας των δαιμονίων, ο μνησίκακος ασκούσε στις ψυχές και τα σώματα των ανθρώπων.

«Του Σωτήρος, τους  υπηρέτας εν ύμνοις τιμήσων με» 

Η  παγκόσμιος ιστορία δεν παρουσιάζει άλλο παράδειγμα αυταπάρνησης και αυτοθυσίας ανθρώπων, που ζητούσαν τον θρίαμβο της ιδέας δια την οποία αγωνίστηκαν, τον θρίαμβο του Χριστιανισμού, υπέρ του οποίου αγωνίστηκαν καθʼ όλη την ζωή τους, αλλά και κάθε αναπνοή τους ήταν συνεχής θυσία και μαρτύριο από τους αποστόλους.

«Όπου βούλεται Θεός νικάται φύσεως τάξις» 

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα το μέγα γεγονός της γεννήσεως του Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, και καλεί από περάτων έως περάτων της γης τα Πνευματικά αυτής τέκνα να υμνούν και να δοξολογούν την γέννηση του Μείζονος των Προφητών, του Προδρόμου και να ψάλουν εν εκκλησία πολλή: «Νυν εβλάστησε ημίν, του Ζαχαρίου βλαστός και ευφραίνει νοερώς τας διανοίας των  πιστών…».

«Καυχόμεθα εν ταις θλίψεσιν, ειδότες ότι η θλίψις υπομονή κατεργάζεται, η δε υπομονή δοκιμή» (Ρωμ. 5,3-4) 

«Δεύτε οπίσω μου και ποιήσω υμάς αλιείς ανθρώπων» 

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Σε γνώριμο και γοητευτικό τοπίο μας μεταφέρει στο σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα ο Ευαγγελιστής Ματθαίος: Θάλασσα, βάρκες, δίκτυα, ψαράδες, συνθέτουν το ωραίο μωσαϊκό στο οποίο θα κινηθεί ο Μέγας Ψαράς της Τιβεριάδος.

«Πᾶς ὅστις ὁμoλoγήσει ἐν ἐμoὶ ἔμπρoσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμoλoγήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπρoσθεν τoῦ Πατρός μoυ τoῦ ἐν oὐρανoῖς» 

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Κυριακή των Αγίων Πάντων σήμερα και η Εκκλησία μας, Εκκλησία του Σταυρού και της Ανάστασης, κατά τους αψευδείς λόγους του ιδρυτού Της, του Θεανθρώπου Ιησού, μας λέγει ότι «κάθε ένας που θα με ομολογήσει εμπρός στους ανθρώπους, θα τον ομολογήσω και εγώ εμπρός στον Πατέρα μου τον ουράνιο».

«Παράδοξα σήμερον, είδον τα έθνη πάντα εν πόλει Δαυίδ, ότε το Πνεύμα κατήλθεν το Άγιον εν πυρίναις γλώσσαις».

Αγαπητοί μου αδελφοί

Η αγία μας Εκκλησία, από περάτων έως περάτων της οικουμένης, εορτάζει και πανυγηρίζει σήμερα «εν ιματισμώ διαχρύσω περιβεβλημένη, πεποικιλμένη», την μνήμη των 318 Θεοφόρων Πατέρων της συνελθούσης στη Νίκαια της Βιθυνίας της  Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, το 325 μ.Χ.